Ansvar för miljön

För oss innebär miljöansvar en effektiv och sparsam användning av naturtillgångar, riskhantering samt daglig miljöhänsyn i verksamheten och beslutsfattandet. Målet med vårt miljöarbete är att minska verksamhetens miljö- och klimatpåverkan både i fråga om arbetsmiljö och fastighetsskötsel samt att förbättra miljön. Vi lovar att förbättra miljön genom våra åtgärder och lösningar.

Fastighetsverksamhet

Fastighetsverksamhetens största miljöpåverkan kommer från underhållet av den förvaltade fastighetsegendomen och byggandet av fastigheter. För LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning, en del av LokalTapiola-gruppen, är det centrala i miljöarbetet att hantera fastigheternas miljöpåverkan under deras livscykel, aktivt utveckla den byggda miljön, kontinuerligt utveckla vår kompetens och tillvägagångssätten samt förankra miljöarbetet hos alla parter i fastighetsverksamheten, från fastighetens användare till fastighetsinvesterarna.

LokalTapiola satsar på energieffektivitet

Vi följer regelbundet upp fastigheternas energi- och vattenförbrukning och utnyttjar den insamlade informationen i verksamhetsutvecklingen och kommunikationen med fastighetens användare. Målet är att minska fastigheternas miljöpåverkan med hjälp av tekniska metoder samt information, rapportering och vägledning.

LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning förvaltar en vindkraftsfond och deltar därigenom i produktionen av förnybar energi. Målet är att produktionen av förnybar energi ska motsvara fastighetsbeståndets förbrukning av fastighetsel.

I byggandet och fastighetsförvaltningen har vi egna energi- och miljöanvisningar för styrning av verksamheten. Dessa uppdateras efter behov. Flera fastigheter som förvaltas av LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning har redan ett miljöcertifikat eller en pågående certifieringsprocess (bl.a. LEED).

LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning är med i fastighetsbranschens viktigaste energisparavtal och aktiv i fastighetsbranschens olika utvecklingsprojekt för en ansvarsfull och miljövänlig byggd miljö.

 


Aktuellt

Samarbete inom samhällsansvar

LokalTapiolas huvudsamarbetspartner inom samhällsansvar är Finlands Röda Kors och Finlands naturskyddsförbund. Vi samarbetar med flera nationella och lokala samarbetspartner.­

Årsredovisningar och bokslut

LokalTapiola publicerar årligen en tryckt sammanfattande årsrapport och en heltäckande webbårsrapport med information om LokalTapiola-gruppens verksamhet, bolagens ekonomiska resultat och samhällsansvar.

Läs mer