Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Person- och reseförsäkring

Den nya person- och reseförsäkringen är ett täckande skydd för hela livet. En sjukdom eller olycka kan man råka ut för hemma, i samband med hobbyer eller på resa, men försäkringen besparar dig från ekonomiska bekymmer.

Personförsäkring

LokalTapiolas nya Person- och reseförsäkring är en av de mest täckande personförsäkringshelheterna på marknaden. Den dimensioneras utgående från dina och dina närmastes behov. Grunden för personförsäkringsdelen utgörs av vårdkostnadsskydd vid olycksfall.

Vårdkostnader vid olycksfall

Skyddet ersätter vårdkostnader för en skada som uppstått vid olycksfall utan självrisk. Skyddet är i kraft såväl i Finland som utomlands. Vårdkostnader är till exempel underökningar, behandlingar och mediciner som läkare ordinerat eller vårddagsavgifter på sjukhus.

Reservering av barnförsäkring för ett ofött barn

Genom att teckna en försäkring för ditt barn redan innan det är fött försäkrar du dig om att du får försäkringen utan sjukdomsspecifika begränsande villkor. Reservering av barnförsäkring innehåller alltid åtminstone vårdkostnader vid sjukdom och olycksfall.

Komplettera din personförsäkring med tilläggsskydd så att den motsvarar dina behov

Vårdkostnader vid sjukdom

Som sjukvårdskostnader ersätts kostnader för vård som getts och undersökningar som gjorts i Finland och som har uppstått då skyddet varit i kraft. Till exempel undersökningar, behandlingar och mediciner som läkare ordinerat eller vårddagsavgifter på sjukhus.

Vårdkostnader vid idrottsolycksfall

Det här separata tilläggsskyddet ersätter vårdkostnader vid idrottsolycksfall om du har fyllt 17 år och som idrottare deltar i tävling, match eller träning enligt träningsprogram som ordnats av idrottsförbund eller idrottsförening eller om du utövar farliga grenar eller funktioner som har nämnts separat i försäkringsvillkoren.

Skydd vid men till följd av olycksfall

Skyddet ersätter medicinskt definierat bestående men som den försäkrade orsakats av olycksfall. Menet fastställs enligt social- och hälsovårdsministeriets invaliditetsklassificering.

Skydd vid dödsfall genom olycksfall

Ur skyddet betalas en ersättning, om den försäkrade har avlidit till följd av olycksfall. Syftet med dödsfallsersättningen är att trygga den anhörigas utkomst och underlätta den ekonomiska anpassningen till den nya situationen.

Dagpenning vid olycksfall

Dagpenning utbetalas på grund av arbetsoförmåga som uppstått på grund av olycksfall för period av arbetsoförmåga som läkare konstaterat. Dagpenning kan utbetalas högst under ett år från att olycksfallet inträffade.

Reseförsäkring

Grunden för reseförsäkringen utgörs av vårdkostnadsskydden vid sjukdom och olycksfall samt de relaterade skydden för annullerad eller avbruten resa samt missad avresa. Det är enkelt för dig att komplettera din reseförsäkring enligt dina egna behov.

Sjukdom under resa

Resenärförsäkringen ersätter vårdkostnader för sjukdom under resa. Med sjukdom under resa avses en sjukdom som under resan börjar oförutsett och kräver läkarvård. Resenärförsäkringen ersätter vård som kan jämställas med första hjälpen om en sjukdom eller en skada, som börjat före resan, plötsligt försämras.

Olycksfall under resa

Resenärförsäkringen ersätter vårdkostnader till följd av olycksfall som inträffat under resan. Med olycksfall avses en plötslig händelse som har en utomstående orsak och orsakar den försäkrade kroppsskada.

Annullerad resa

I resenärförsäkringen ingår annulleringsskydd, som ersätter om du inte kan påbörja en resa som du betalat på förhand och detta beror på ett tvingande skäl. Tvingande skäl kan vara att du själv eller en nära anhörig plötsligt blir allvarligt sjuk, råkar ut för ett olycksfall eller dör. Tvingande skäl kan även vara en avsevärd skada som drabbar egendomen i Finland och kräver att du är närvarande på skadeplatsen. Annulleringsskydd vid resa är i kraft, om försäkringen har tecknats senast tre dygn innan resan påbörjas.

Avbruten resa

I resenärförsäkringen ingår också avbrottsskydd, som ersätter om en redan påbörjad resa avbryts av tvingande skäl. Tvingande skäl kan vara att du själv eller en nära anhörig plötsligt blir allvarligt sjuk, råkar ut för ett olycksfall eller dör. Tvingande skäl kan även vara en avsevärd skada som drabbar egendomen i Finland och kräver att du är närvarande på skadeplatsen.

Missad avresa

Resenärförsäkringen ersätter även försening från resa. Med försening från resa avses att den försäkrade vid tur- eller returresan inte kommer i tid till en på förhand bokad anslutande flyg-, båt-, tåg- eller bussförbindelse i enlighet med sin ursprungliga resplan. Försening från resa ersätts om ett allmänt kommunikationsmedel som den försäkrade använder under resan försenas på grund av väderlekshinder, tekniskt fel, trafikskada, naturkatastrof eller kriminell gärning eller om ett privat fordon som den försäkrade använder råkar ut för en trafikolycka.

Komplettera din reseförsäkring enligt dina behov.

Vårdkostnader vid olycksfall under idrottsresa

Om du vill kan du utvidga resenärförsäkringen så att den också gäller olycksfall under idrottsresa. Det här tilläggsskyddet kan du ansöka om på vårt kontor.

Resgods

Resgodsförsäkringen ersätter till exempel bräckage på eller stöld av resgods. Dessutom kan ersättning fås för anskaffning av nödvändighetsartiklar om resgodset anländer minst 12 timmar försenat till ett resmål utomlands. Dessutom ersätts extra kostnader för att förnya pass, visum eller resebiljetter.

Reseansvarsförsäkring

Reseansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador som du under resa orsakar utomstående och som du enligt lag är skyldig att ersätta. Reseansvarsförsäkringen är en del av resgodsförsäkringen.

Reserättsskyddsförsäkring

Reserättsskyddsförsäkringen ersätter kostnader för rättegång och juristhjälp som är relaterade till händelser som inträffat under resan och som är relaterade till resandet. Försäkringen täcker tviste-, brott- och ansökningsärenden.