Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Patientförsäkring

 1. Den lagstadgade patientförsäkringen är obligatorisk för alla som utövar hälso- eller sjukvårdsverksamhet.
 2. Patientförsäkringen ger skydd för både patienter, vårdpersonal och tjänsteleverantörer inom hälsovården.
 3. Patientförsäkringen ersätter personskador som patienten orsakats i samband med hälso- och sjukvård.

Patientförsäkring är en lagstadgad försäkring som skydd för företag inom hälsovårdssektorn

Patientförsäkring är en lagstadgad försäkring som ger skydd för företag eller personer, som utövar hälso- eller sjukvård, vid personskador som inträffar i samband med sjukvård eller hälsovård.

Patientförsäkringen täcker en personskada som en patient orsakats av verksamhet av den person som gjort undersökningen eller material som använts i undersökningen. En personskada kan till exempel vara sjukdom eller skada som fåtts i samband med vården.


”I nuvarande välfärdssamhälle behövs ett täckande socialskydd för att trygga hälsan och utkomsten för människorna. För att förbättra rättsskyddet för patienter och yrkespersoner inom hälsovården behövs dock en lagstadgad patientförsäkring för att komplettera det finländska socialskyddet. Patientförsäkringssystemet sköter om att en skadelidande får ändamålsenlig vård och rättvis ersättning.”

– LokalTapiolas Chief Underwriter, Reetta Leppäkoski


Vem är försäkringsskyldig?

Alla som utövar hälso- och sjukvårdsverksamhet ska ha en lagstadgad patientförsäkring. Den behövs bland annat när det är fråga om

 • hälso- eller sjukvård som ges av en läkare, tandläkare eller sjukskötare
 • företags-, skol- och studenthälsovård
 • optikerverksamhet
 • sjuktransport
 • provtagning, blodgivning och vaccinering
 • rehabilitering, fysikalisk behandling och fysioterapi
 • försäljning av receptbelagda mediciner på apotek
 • klinisk läkemedelsundersökning.

Försäkringsskyldiga är stat, kommuner och samkommuner vad gäller hälso- och sjukvården i dem samt alla privata företag och inrättningar som bedriver hälso- och sjukvård. Yrkesutbildad hälso- och sjukvårdspersonal som är antecknade eller kan antecknas i registret hos Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och som utövar sitt yrke som självständiga yrkesutövare. En arbetsgivare ska också försäkra anställda i arbets- eller tjänsteförhållande och anställda som antecknats i Valviras register.

Praktikanter och studerande jämställs med personalen vid det företag eller den inrättning under vars övervakning praktiken sker.

Patientförsäkringspremien fastställs enligt företag

Premien för patientförsäkring fastställs bland annat enligt antalet yrkesutbildade personer samt den riskbaserade klassificeringen av patientskaderisken för den verksamhet som bedrivs.

Den som har försummat sin försäkringsskyldighet är skyldig att betala en avgift som motsvarar en skälig försäkringspremie för den tid som försummelsen gäller dvs. en avgift som motsvarar försäkringspremien. Statskontoret bestämmer avgiften på förslag av Patientförsäkringscentralen för det innevarande året och för de fem senaste kalenderåren.

Om du har försummat din skyldighet att teckna en försäkring, kan Statskontoret bestämma att Patientförsäkringscentralen utöver en avgift som motsvarar försäkringspremien också ska påföra en försummelseavgift. Försummelseavgiften är högst tre gånger så stor som den avgift som motsvarar försäkringspremien.

Såhär tecknar du en patientförsäkring

Du får ett anbud på patientförsäkring när du skickar oss kontaktbegäran. Efter begäran kontaktar vi dig och ser tillsammans till att patientförsäkringsärenden för ditt företag blir i skick.

Patientförsäkringens villkor

Från patientförsäkringen ersätts enligt patientförsäkringslagen en personskada som patienten orsakas i samband med den hälso- och sjukvård som försäkringstagaren bedriver. (Tidigare lag är patientskadelagen som gäller vid skador som inträffat 31.12.2020 eller tidigare).

Bekanta dig med villkoren för patientförsäkring
Patientförsäkringsvillkor fram till 31.12.2020
Patientförsäkringsvillkor från 1.1.2021

Vanliga frågor om patientförsäkring

Patientförsäkringscentralen har på sin webbplats samlat vanliga frågor om patientskador, skadeanmälan och ersättningspraxis. Bekanta dig med patientskador och frågor om ersättningar på Patientförsäkringscentralens webbplats.


Tjänsteleverantörer

Patientförsäkring erbjuds av LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag och Patientförsäkringscentralen (PFC) sköter handläggningen av skador och ersättningar.