Olycksfallsförsäkring för företagare

LähiTapiola LokalTapiola

Självständiga företagare och deras familjemedlemmar och många bolagsmän och delägare omfattas inte av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Företagets viktigaste resurs är ändå företagaren själv. Med den frivilliga Olycksfallsförsäkringen för företagare får du ett täckande skydd.

Vad ersätter Olycksfallsförsäkringen för företagare till exempel?

Sjukvårdskostnader

Som sjukvårdskostnader ersätts alla nödvändiga kostnader som förorsakats av olycksfallet eller yrkessjukdomen, t.ex. läkararvoden, sjukhusets vårddagavgifter, undersökningskostnader, medicin och resekostnader.

Dagpenning

När arbetsoförmågan har fortgått under minst tre på varandra följande dagar med undantag av olycksfallsdagen. Dagpenning betalas för varje dag under högst ett år fr.o.m. dagen efter olycksfallsdagen. Full dagpenning är 1/360 av den i försäkringsavtalet avtalade försäkrades årsinkomst.

Rehabilitering

Rehabiliteringen kan vara antingen rehabilitering av arbets- och funktionsförmågan eller yrkesinriktad rehabilitering. 
Som rehabilitering av arbets- och funktionsförmåga ersätts bl.a. rehabiliteringsperioder i öppen vård eller anstaltsvård och hjälpmedel. Med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering främjas arbetstagarens återkomst till sitt tidigare eller nya arbete. För rehabiliteringsperioden betalas full olycksfallspension.

Familjepension

Om ett olycksfall eller en yrkessjukdom leder till döden får förmånstagarna familjepension. Familjepension betalas till änkan och barnen och dess belopp kan vara högst 70 procent av årsinkomsten. Också en sambo kan vara förmånstagare om de har ett gemensamt barn eller ett av myndigheterna bestyrkt avtal om ömsesidig försörjning. Barnpension kan beviljas barn under 18 år och barn i åldern 18–24 år som studerar och under 18 år gamla handikappade barn upp till 25 års ålder.

Olycksfallspension

Utbetalningen av olycksfallspension påbörjas när arbetsoförmågan fortgår ännu ett år efter olycksfallsdatumet. Beloppet för full olycksfallspension är 85 procent av årsarbetsinkomsten ända till 65 års ålder. Efter det är pensionen 70 procent av årsarbetsinkomsten. Vid partiell arbetsoförmåga betalas en delpension som motsvarar nedsättningen av arbetsförmågan.  

Menersättning

Menersättning betalas när skadans tillstånd har stabiliserats. Betalningen påbörjas tidigast när ett år förflutit från olycksfallsdagen.
Yrket eller inkomsterna påverkar inte menersättningen utan ersättningen betalas för bestående men enligt en separat invaliditetsklass.

Övriga ersättningar

Med anledning av olycksfall eller yrkessjukdom betalas dessutom bl.a. begravningshjälp och höjda kostnader för hemvård.

 

Se också:

LähiTapiola LokalTapiola
Arbetsolycksfallsförsäkring

Skydda dina arbetstagare med tanke på arbetsolycksfall och yrkessjukdomar.

Yrittäjän Omaturva
Egenskydd för företagare

Egenskydd för företagare skyddar familjen, uppehället och företagets kontinuitet.

Sjukkostnadsförsäkring

Sjukkostnadsförsäkring för företag och företagare

matkavakuutus
Resor

Sköt reseförsäkringarna i skick i god tid.