Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Olycksfallsförsäkring för företagare

  1. Olycksfallsförsäkring för företagare gäller på arbets- och fritiden och den är den mest omfattande frivilliga olycksfallsförsäkringen.
  2. Olycksfallsförsäkring ger skydd och utkomst för dig, din familj och garanterar kontinuiteten för ditt företag.
  3. Premien för olycksfallsförsäkring för företagare är avdragbar i företagarens beskattning.

Vad ersätter olycksfallsförsäkring för företagare?

Olycksfallsförsäkring för företagare är den mest omfattande frivilliga olycksfallsförsäkringen vad gäller ersättningsområde. Försäkringen ersätter enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Ersättningar för inkomstbortfall baserar sig på FöPL-arbetsinkomsten.


Sjukvårdskostnader

För dig ersätts som sjukvårdskostnader alla nödvändiga kostnader till följd av olycksfall eller yrkessjukdom såsom läkararvoden, vårddagavgifter på sjukhus, undersökningskostnader, mediciner och resekostnader.

Dagpenning

Dagpenning betalas när din arbetsoförmåga varar minst tre på varandra följande dagar med undantag av den dag olyckan inträffade. Den betalas från dagen efter olycksfallet för varje dag och under högst ett år. Ersättningar för inkomstbortfall baserar sig på din FöPL-arbetsinkomst.

Rehabilitering

Du kan få antingen medicinsk rehabilitering eller yrkesinriktad rehabilitering för förhinder i arbetsoförmåga som orsakas av olycksfallet eller yrkessjukdomen. Som rehabilitering av arbets- och funktionsförmåga ersätts bl.a. rehabiliteringsperioder i öppen vård eller anstaltsvård och hjälpmedel. Med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering främjas din återgång till ditt tidigare eller nya arbete. För rehabiliteringstiden betalas rehabiliteringspenning.

Familjepension

Om du avlider till följd av olycksfall eller yrkessjukdom, betalas familjepension till din maka/make och dina barn. Beloppet av familjepension kan högst vara 70 % av årsarbetsförtjänsten. Även din sambo kan vara förmånstagare om ni har ett gemensamt barn eller ett av myndigheten bestyrkt avtal om inbördes underhåll. Barn under 18 år, studerande barn som är 18–24 år gamla och arbetsoförmögna barn under 18 år kan få barnpension fram till 25 års ålder.

Olycksfallspension

Olycksfallspension börjar betalas när din arbetsoförmåga varar över ett år från och med olycksfallsdagen. Beloppet av full olycksfallspension är 85 % av årsarbetsförtjänsten fram till 65 års ålder. Därefter uppgår pensionen till 70 % av årsarbetsförtjänsten. Vid partiell arbetsoförmåga betalas som pension den del av den fulla pensionen som motsvarar den nedsatta arbetsoförmågan.

Menersättning

Om statusen för din olycksfallsskada har stabiliserats, betalas menersättning till dig. Den börjar tidigast betalas ett år efter olycksfallsdagen. Ditt yrke eller dina inkomster inverkar inte på menersättningen utan ersättning för bestående men betalas enligt en separat invaliditetsklassificering.

Ansökan om ersättning vid men till följd av företagarens arbetsolycksfall eller yrkessjukdom

Anmäl olycksfallet eller yrkessjukdomen till oss inom tio vardagar från att skadan inträffade genom att fylla i ett försäkringsintyg som du hittar i nättjänsten. Genom att visa försäkringsintyget får du avgiftsfritt den sjukvård som skadan kräver.

På basis av försäkringsintyget skickar vårdinrättningen läkarutlåtandet och fakturan direkt till oss så du behöver inte ta hand om dem.

Vi fattar beslut om ersättning av skada på basis av skadeanmälan.