Arbetsolycksfallsförsäkring

LähiTapiola LokalTapiola

Det hör till arbetsgivarens skyldigheter att teckna en lagstadgad arbetsolycksfallsförsäkring, med vilken man tryggar arbetstagarens utkomst när det inträffar ett olycksfall i arbetet eller på arbetsresan eller när arbetstagaren drabbas av en yrkessjukdom.

Inkomstregistret tas i bruk 1.1.2019. Detta påverkar även anmälan om löneuppgifter för arbetsolycksfallsförsäkringen. Läs mer.

Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen ersätter omfattande

Lagen om olycksfallsförsäkring definierar de ersättningar som försäkringen betalar och deras nivå är mycket hög – förutom kostnaderna för vård betalas det t.ex. dagpenning för perioden av arbetsoförmåga och olycksfallspension vid bestående arbetsoförmåga.

 


Vad ersätter den lagstadgade olycksfallsförsäkringen?

Sjukvårdskostnader

Som sjukvårdskostnader ersätts alla nödvändiga kostnader som förorsakats av olycksfallet eller yrkessjukdomen, t.ex. läkararvoden, sjukhusets vårddagavgifter, undersökningskostnader, medicin och resekostnader.

Dagpenning

När arbetsoförmågan har fortgått under minst tre på varandra följande dagar med undantag av olycksfallsdagen. Dagpenning betalas för varje dag under högst ett år fr.o.m. dagen efter olycksfallsdagen. Efter fyra veckors arbetsoförmåga beräknas dagpenningen enligt årsinkomst. 

Menersättning

Menersättning betalas när skadans tillstånd har stabiliserats. Det betalas tidigast när ett år förflutit från olycksfallsdagen.

Yrket eller inkomsterna påverkar inte menersättningen utan ersättningen betalas för bestående men enligt en separat invaliditetsklass.

Rehabilitering

Rehabiliteringen kan vara antingen rehabilitering av arbets- och funktionsförmågan eller yrkesinriktad rehabilitering. 
Som rehabilitering av arbets- och funktionsförmåga ersätts bl.a. rehabiliteringsperioder i öppen vård eller anstaltsvård och hjälpmedel. Med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering främjas arbetstagarens återkomst till sitt tidigare eller nya arbete. För rehabiliteringstiden betalas full olycksfallspension.

Olycksfallspension

Utbetalningen av olycksfallspension påbörjas när arbetsoförmågan fortgår ännu ett år efter olycksfallsdatumet. Beloppet för full olycksfallspension är 85 procent av årsarbetsinkomsten ända till 65 års ålder. Efter det är pensionen 70 procent av årsarbetsinkomsten.

Vid partiell arbetsoförmåga betalas en delpension som motsvarar nedsättningen av arbetsförmågan.

Familjepension

Om ett olycksfall eller en yrkessjukdom leder till döden får förmånstagarna familjepension. Familjepension betalas till änkan och barnen och dess belopp kan vara högst 70 procent av årsinkomsten. Också en sambo kan vara förmånstagare om de har ett gemensamt barn eller ett av myndigheterna bestyrkt avtal om ömsesidig försörjning. Barnpension kan beviljas barn under 18 år och barn i åldern 18–24 år som studerar och under 18 år gamla handikappade barn upp till 25 års ålder.

Övriga ersättningar

Med anledning av olycksfall eller yrkessjukdom betalas dessutom bl.a. begravningshjälp och höjda kostnader för hemvård.

Exempel på olika ersättningssituationer