Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Arbetsolycksfallsförsäkring

  1. Med arbetsolycksfallsförsäkring tryggar du utkomsten för din arbetstagare när denne insjuknar i en yrkessjukdom eller råkar ut för ett olycksfall i arbetet eller i omständigheter som ansluter sig till arbetet såsom på arbetsresa.
  2. Arbetsolycksfallsförsäkringen säkerställer kontinuiteten för din företagsverksamhet när arbetstagaren får nödvändig vård och kan snabbt återvända till arbetet.
  3. Du kan behändigt sköta alla försäkringsärenden i nättjänsten.

Löneuppgifterna får vi direkt från inkomstregistret.

Arbetsolycksfallsförsäkring ersätter omfattande

Ersättningarna som betalas från försäkringen fastställs av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Utöver vårdkostnader betalas från försäkringen till exempel dagpenningersättning för tiden av arbetsoförmåga och olycksfallspension vid bestående arbetsoförmåga.


Vad ersätter den lagstadgade olycksfallsförsäkringen?

Sjukvårdskostnader

För dig ersätts som sjukvårdskostnader alla nödvändiga kostnader till följd av olycksfall eller yrkessjukdom såsom läkararvoden, vårddagavgifter på sjukhus, undersökningskostnader, mediciner och resekostnader.

Dagpenning

Dagpenning betalas när din arbetsoförmåga varar minst tre på varandra följande dagar med undantag av den dag olyckan inträffade. Den betalas från dagen efter olycksfallet för varje dag och under högst ett år. Beloppet av den fulla dagpenningen är beloppet av FöPL-inkomsten på skadedagen.

Rehabilitering

Du kan få antingen medicinsk rehabilitering eller yrkesinriktad rehabilitering för förhinder i arbetsoförmåga som orsakas av olycksfallet eller yrkessjukdomen. Som rehabilitering av arbets- och funktionsförmåga ersätts bl.a. rehabiliteringsperioder i öppen vård eller anstaltsvård och hjälpmedel. Med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering främjas din återgång till ditt tidigare eller nya arbete. För rehabiliteringstiden betalas rehabiliteringspenning.

Familjepension

Om du avlider till följd av olycksfall eller yrkessjukdom, betalas familjepension till din maka/make och dina barn. Beloppet av familjepension kan högst vara 70 % av årsarbetsförtjänsten. Även din sambo kan vara förmånstagare om ni har ett gemensamt barn eller ett av myndigheten bestyrkt avtal om inbördes underhåll. Barn under 18 år, studerande barn som är 18–24 år gamla och arbetsoförmögna barn under 18 år kan få barnpension fram till 25 års ålder.

Olycksfallspension

Olycksfallspension börjar betalas när din arbetsoförmåga varar över ett år från och med olycksfallsdagen. Beloppet av full olycksfallspension är 85 % av årsarbetsförtjänsten fram till 65 års ålder. Därefter uppgår pensionen till 70 % av årsarbetsförtjänsten. Vid partiell arbetsoförmåga betalas som pension den del av den fulla pensionen som motsvarar den nedsatta arbetsoförmågan.

Menersättning

Om statusen för din olycksfallsskada har stabiliserats, betalas menersättning till dig. Den börjar tidigast betalas ett år efter olycksfallsdagen. Ditt yrke eller dina inkomster inverkar inte på menersättningen utan ersättning för bestående men betalas enligt en separat invaliditetsklassificering.

Ansökan om ersättning vid men till följd av arbetsolycksfall eller yrkessjukdom

Arbetstagaren ska snarast möjligt anmäla ett skadefall till arbetsgivaren. Arbetsgivaren fyller i intyget som finns i nättjänsten.

Uppgifterna i intyget förmedlas till arbetstagaren via ett försäkringsintyg i pappersform som arbetsgivaren ger till arbetstagaren eller per textmeddelande som, när det uppvisas, ger arbetstagaren rätt att utan avgift få den sjukvård som skadan kräver.

På basis av försäkringsintyget skickar vårdinrättningen läkarutlåtandet och fakturan direkt till oss och arbetstagaren behöver därmed inte själv ta hand om dem.

Arbetsgivaren ska anmäla skadan till oss inom tio vardagar efter att arbetsgivaren fick kännedom om händelsen.


Arbetsolycksfall och yrkessjukdom

Har du drabbats av ett olycksfall i arbetet, på resa mellan arbetsplatsen och hemmet eller misstänker du en yrkessjukdom?

Läs mer

Yrkesinriktad rehabilitering

Avsikten med yrkesinriktad rehabilitering är att möjliggöra återgång till tidigare arbete eller övergång till nya uppgifter.

Läs mer