Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

ArPL-försäkring

 1. Som arbetsgivare ska du ta hand om pensionsskyddet för dina arbetstagare: ArPL-försäkring ger arbetstagaren skydd vid ålderdom och arbetsoförmåga samt vid familjeförsörjarens dödsfall.
 2. Du kan teckna en ArPL-försäkring på vår samarbetspartner Elos webbplats. I Elos webbtjänst kan du behändigt sköta alla dina ArPL-försäkringsärenden.
 3. När det är lätt att sköta arbetspensionsärenden, kan du koncentrera dig på det väsentliga.

Arbetspensionsförsäkringen är en lagstadgad förmån för ditt företag och dina anställda

Som arbetsgivare ska du försäkra dina anställda med en lagstadgad arbetspensionsförsäkring dvs. med en ArPL-försäkring. Försäkringen garanterar att arbetstagaren får ett arbetspensionsskydd.

ArPL-försäkringen ger skydd för arbetstagaren vid

 • ålderdom
 • arbetsoförmåga
 • familjeförsörjarens dödsfall.

Vi erbjuder ArPL-försäkring via vår samarbetspartner arbetspensionsbolaget Elo.

Tack vare vårt samarbete sköter du smidigt och lätt alla ärenden i anslutning till ditt företags pensionsförsäkring. När ArPL-försäkringen för ditt företag finns hos Elo, har du tid för kärnarbetet i affärsverksamheten.


ArPL-försäkringen erbjuder arbetstagaren många slags pensionsskydd

Det lagstadgade arbetspensionsskyddet som intjänats genom att arbeta utgör grunden för arbetstagarens pensionsskydd. Med ArPL-försäkringen ger du arbetstagaren många slags pensionsskydd. Försäkringen innehåller följande pensionsskydd:

 • ålderspension, som ger skydd när arbetstagaren går i pension efter att denne fyllt den lägsta pensionsåldern
 • partiell förtida ålderspension, med hjälp av vilken arbetstagaren kan börja arbeta mindre eller helt sluta arbeta
 • invalidpension, om arbetstagarens arbetsförmåga är betydligt nedsatt på grund av sjukdom, lyte eller skada så att denne inte kan arbeta under åtminstone ett år
 • arbetslivspension, tack vare vilken arbetstagaren kan gå i pension vid 63 års ålder om dennes arbete har varit tungt och arbetsförmågan därför är nedsatt
 • familjepension, som vid arbetstagarens bortgång tryggar utkomsten för dennes maka/make och minderåriga barn.

ArPL-försäkring ger arbetstagaren även möjlighet till yrkesinriktad rehabilitering om dennes arbetsförmåga är betydligt nedsatt. Målet med rehabiliteringen är att upprätthålla och förbättra arbetstagarens arbetsförmåga och på detta sätt möjliggöra att denne kan fortsätta i arbetslivet.

När ska man teckna ArPL-försäkring?

När du som arbetsgivare anställer en arbetstagare i åldern 17-68 år, ska du teckna en ArPL-försäkring för denne senast under den månad som följer efter den första löneutbetalningsmånaden.

En ArPL-försäkring ska tecknas när arbetsgivaren är

 • ett företag
 • en sammanslutning
 • ett hushåll.

Försäkringsskyldigheten gäller även arbete som görs vid sidan av pension.

Från början av år 2019 ska ArPL-försäkring tecknas senast efter den första löneutbetalningen och före du anmäler inkomsterna till inkomstregistret. Inkomstregistret är en elektronisk databas dit du som arbetsgivare anmäler inkomsterna för dina anställda. Från inkomstregistret får Elo och till exempel Skatteförvaltningen och arbetslöshetsförsäkringsfonden information om inkomster och du behöver inte längre göra separata anmälan.

Såhär bestäms ArPL-avgiften

Arbetsgivaren och arbetstagaren betalar tillsammans ArPL-försäkringsavgiften. Som arbetsgivare innehåller du avgiften direkt från lönen för din arbetstagare och redovisar den tillsammans med din andel till Elo. Arbetsgivaren ser den andel som innehållits i sin löneberäkning och kan avdra avgiften i inkomstbeskattningen.

Storleken på ArPL-avgiften bestäms alltid enligt grunderna som social-och hälsovårdsministeriet fastställer årligen. Avgiftens storlek påverkas bland annat av lönen som betalats och företagets storlek.

Eventuell kundåterbäring och omkostnadsrabatt minskar avgiften.

Du kan kontrollera de aktuella ArPL-avgifterna på Elos webbplats.

Sköt ärenden för ArPL-försäkring behändigt i webbtjänsten

I Elos webbtjänst hittar du allt som behövs för att sköta ArPL-försäkringsärenden, du må sedan vara företagare, arbetsgivare eller representant för en revisionsbyrå.

I webbtjänsten kan du

 • sköta din ArPL-försäkring
 • skriva ut intyg
 • begär betalningstid
 • ändra konto- och kontaktuppgifter.

Du kan sköta dina ArPL-försäkringsärenden via LokalTapiolas nättjänst eller logga in direkt i Elos webbtjänst.

Såhär får du ArPL-försäkring

Elos försäkringar får du behändigt via oss eller direkt från Elo. Lämna kontaktbegäran till oss i LokalTapiola eller teckna försäkring med en elektronisk försäkringsansökan på Elos Webbplats. Vi ser tillsammans till att ditt företags ArPL-försäkring blir i skick.

Du kan överföra din ArPL-försäkring från ett annat arbetspensionsbolag till Elo kvartalsvis från den första dagen i januari, april, juli eller oktober om din försäkring varit i kraft i det andra bolaget i minst ett år.

Villkoren för och ytterligare information om ArPL-försäkring

Du kan läsa villkoren för ArPL-försäkringen på arbetspensionsbolaget Elos webbplats. I villkoren ser du bland annat vem som omfattas av försäkringen och på vilka grunder som försäkringsavgiften bildas.

På Elos webbplats får du också ytterligare information bland annat om de anställningar som ska försäkras med ArPL-försäkring, inkomstregistret samt om de tjänster som Elo erbjuder, såsom tjänster för arbetshälsoledning.


Arbetsolycksfallsförsäkring för arbetstagare

Den lagstadgade arbetsolycksfallsförsäkringen är för arbetstagarens olycksfall eller insjuknande i yrkessjukdom.

Bekanta dig

FöPL-försäkring

Företagarens lagstadgade arbetspensionsförsäkring ger skydd när man går i pension, blir arbetslös, bildar familj eller blir sjuk.

Bekanta dig

Tjänsteleverantör

Försäkringen erbjuds av vår samarbetspartner arbetspensionsbolaget Elo.