matkavakuutus Resor

Lentokentällä

Arbetstagaren ska få den bästa möjliga vården vid sjukdom eller olycksfall på resa. Försäkringen för utsända arbetstagare är det bästa alternativet när arbetsgivaren skickar arbetstagaren för att arbeta utomlands under en längre tid. Under resor är det också skäl att skydda arbetstagarens och arbetsgivarens egendom. 

Tjänster till stora företagar Be om anbud

I ett nötskal

  • Som skydd för en person som sänds utomlands
  • Det är möjligt att inkludera de familjemedlemmar som följer med den utsände utomlands i försäkringen
  • Lämpar sig också för arbete utomlands oavbrutet i många år
  • Som tilläggsförmån får du larmtjänsten som ger dig hjälp och råd oberoende av varifrån i världen du ringer och när.

Aktuellt för resande

LokalTapiolas larmtjänst hjälper dig 24 h/dygn:

o Utomlands + 358 800 0 4531
o I Finland 0800 04531


Vad ersätter försäkringen för utsända arbetstagare till exempel?

Sjukdom under resa

Försäkringen ersätter vård- och undersökningskostnader till följd av sjukdom under resa. Med sjukdom under utsändning avses en oförutsedd sjukdom som kräver läkarvård. Försäkringen ersätter också med första hjälpen jämförbar vård om den försäkrades sjukdom eller skada som börjat före utsändningen plötsligt försämras under utsändningen.

Olycksfall under resa

Försäkringen ersätter olycksfall som inträffat under utsändningen. Med olycksfall avses en plötslig och oväntad händelse som händer den försäkrade av en utomstående orsak och orsakar den försäkrade kroppsskada.

Annullerad resa

Försäkringen ersätter kostnader som orsakas av annullerad resa när resan annulleras av tvingande skäl. Dessa skäl är t.ex. att du själv eller en nära anhörig plötsligt och oväntat blir sjuk, råkar ut för ett olycksfall eller avlider.

Avbruten resa

Försäkringen ersätter kostnader som orsakas av avbruten resa när en påbörjad resa ändras av tvingande skäl. Dessa skäl är t.ex. att du själv eller en nära anhörig plötsligt och oväntat blir sjuk, råkar ut för ett olycksfall eller avlider.

Missad avresa

Försäkringen ersätter kostnader som förorsakas av försening från resa när du vid utresa eller återfärd inte enligt din ursprungliga plan kommer i tid till på förhand bokad flyg-, båt-, tåg- eller bussresa.

Kostnader för hälsovård

Försäkringen ersätter hälsovård som utförts för att upprätthålla en god hälsa under utsändningen i utsändningsmålet. Kostnader för hälsovård är bl.a. årliga läkarkontroller, regelbundna grundkontroller av tänderna, vaccinering och undersökningar som motsvarar barnens besök på rådgivningsbyrån.

Se också:

LähiTapiola LokalTapiola
Arbetsolycksfallsförsäkring

Skydda dina arbetstagare med tanke på arbetsolycksfall och yrkessjukdomar.

Sjukkostnadsförsäkring

Sjukkostnadsförsäkring för företag och företagare

Gruppension

Med hjälp av gruppensionsförsäkringen skapar du ekonomisk trygghet för både personalen och dig själv