Gruppension

LähiTapiola LokalTapiola

Gruppension - alla förtjänar ett tack för gott arbete.

Vill du öka ditt företags produktivitet, förbättra personalens engagemang och belöna för bra prestationer? Med hjälp av gruppensionsförsäkringen skapar du ekonomisk trygghet nu och i framtiden för både personalen och dig själv.

Med gruppensionsförsäkringen belönar du företagets hela personal och med en individuell pensionsförsäkring en enskild arbetstagare.

individuell pensionsförsäkring

  • Egenpension fondförsäkring görs separat för alla försäkrade, så med den kan du förbättra en enskild arbetstagares pensionsskydd.

  • Sträva efter en viss pensionsförmån eller betala försäkringspremier av en viss storlek.

  • Försäkringen är flexibel och lever med företagets och arbetstagarens behov.

  • Inkluderar alltid också dödsfallsskydd.

Försäkringsskydd

Egenpension fondförsäkringen betalas vid sidan av arbetspensionen under hela resten av livet eller under en avtalad tid. Besparingarna kan inte lyftas före pensionsåldern utom i begränsade fall.

Arbetstagarens rätt till den ackumulerade besparingen kan bindas vid att arbetsförhållandet fortgår. Om inget annat separat avtalats återstår rätten till den influtna försäkringsbesparingen även om arbetsförhållandet skulle upphöra före den avtalsenliga pensionsåldern.

Beskattning

Premierna för Egenpension fondförsäkring kan helt dras av i företagets beskattning. Premierna räknas inte som lön för den försäkrade om försäkringspremiernas belopp inte överstiger 8 500 euro per år och försäkringen uppfyller kraven i den skattelagstiftning som vid varje tidpunkt är i kraft.

  Anvisning gällande beskattningen av tilläggspensionsförsäkringar som företag tecknat.