Tapaturmavakuutus Fritidsolycksfallsförsäkring för arbetstagaren

Arbetsgivaren kan om den så vill utvidga det lagstadgade olycksfallsskyddet för arbetstagarna så att den också gäller fritiden med fritidsförsäkringar som följer lagen om olycksfallsförsäkring. Du kan välja Gruppförsäkring för fritid, Individuell fritidsförsäkring eller idrottsförsäkring.
 

Tjänster till stora företagar Be om anbud

Vad ersätter Fritidsolycksfallsförsäkringen till exempel?

Sjukvårdskostnader

Som sjukvårdskostnader ersätts alla nödvändiga kostnader som förorsakats av olycksfallet eller yrkessjukdomen.

Dessa är t.ex. läkararvoden, sjukhusets vårddagavgifter, undersökningskostnader, medicin och resekostnader.

Dagpenning

När arbetsoförmågan har fortgått under minst tre på varandra följande dagar med undantag av olycksfallsdagen. Dagpenning betalas för varje dag under högst ett år fr.o.m. dagen efter olycksfallsdagen. Efter fyra veckors arbetsoförmåga beräknas dagpenningen enligt årsinkomst. Årsinkomsten beaktas enligt inkomsten som den arbetsgivare som tecknat försäkringen betalat åt arbetstagaren.

Olycksfallspension

Utbetalningen av olycksfallspension påbörjas när arbetsoförmågan fortgår ännu ett år efter olycksfallsdatumet. Beloppet för full olycksfallspension är 85 procent av årsarbetsinkomsten ända till 65 års ålder. Efter det är pensionen 70 procent av årsarbetsinkomsten. Vid partiell arbetsoförmåga betalas en delpension som motsvarar nedsättningen av arbetsförmågan.  

Menersättning

Menersättning betalas när skadans status har stabiliserats. Den betalas tidigast ett år efter dagen då olycksfallet inträffade.


Yrket eller inkomsterna påverkar inte menersättningen utan ersättningen betalas för bestående men enligt en separat invaliditetsklass.

Familjepension

Om ett olycksfall eller en yrkessjukdom leder till döden får förmånstagarna familjepension. Familjepension betalas till änkan och barnen och dess belopp kan vara högst 70 procent av årsinkomsten. Också en sambo kan vara förmånstagare om de har ett gemensamt barn eller ett av myndigheterna bestyrkt avtal om ömsesidig försörjning. 

Rehabilitering

Rehabiliteringen kan vara antingen rehabilitering av arbets- och funktionsförmågan eller yrkesinriktad rehabilitering. 
Som rehabilitering av arbets- och funktionsförmåga ersätts bl.a. rehabiliteringsperioder i öppen vård eller anstaltsvård och hjälpmedel. Med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering främjas arbetstagarens återkomst till sitt tidigare eller nya arbete. För rehabiliteringsperioden betalas full olycksfallspension.

Övriga ersättningar

Med anledning av olycksfall betalas dessutom bl.a. begravningshjälp och höjda kostnader för hemvård.

Exempel på olika ersättningssituationer:

 

Sairauskuluvakuutus

En kontorist föll i slalombacken under sin vintersemester. På läkarstationen konstaterades en ruptur i främre korsbandet och krosskador i nedre extremiteterna. Som en följd av olycksfallet ersatte försäkringen läkararvodena, operationen, rehabiliteringen, medicinerna, förbandsmaterial, hjälpmedel och ersättning för inkomstförlust på 100 % för sjukledighetstiden på sex månader.

Lentokentällä

En partiförsäljare snubblade på sin semesterresa i Ungern och stötte sin högra axel.  På läkarstationen konstaterades att olycksfallet orsakat en axelskada och som en följd av den ersatte försäkringen läkararvoden, magnetröntgen, operationen, medicinerna, 12 gånger fysikalisk vård, resekostnader som berott på sjukvården och ca sex månaders inkomstbortfall för perioden av arbetsoförmåga.

 

 

En försäljningschef snubblade på sin hala brygga vid stugan. På läkarstationen konstaterades en fraktur på högra nyckelbenet. Som en följd av olycksfallet ersatte försäkringen läkararvodena, medicinerna, en fysioterapiperiod och ersättning för inkomstförlust på 100 % för sjukledighetstiden.


Se också:

Lakisääteinen tapaturmavakuutus
Arbetsolycksfallsförsäkring

Skydda dina arbetstagare med tanke på arbetsolycksfall och yrkessjukdomar.

Olycksfallsförsäkring för företagare

Företagets viktigaste resurs är företagaren själv

Sjukkostnadsförsäkring

Sjukkostnadsförsäkring för företag och företagare