Företagsskydd

Livförsäkringen skyddar företagets och företagarens egna och familjens ekonomi även om det värsta skulle hända. Med försäkringen kan du också försäkra att företagets affärsverksamhet fortsätter och att den täcker t.ex. produktionsförluster.

Genom att ta hand om sina arbetstagare blir företaget mer intressant även vid rekrytering.

Nötskal

Försäkringsskydd som du kan välja i företagsskydd:

  • dödsfallsförsäkring
  • försäkring för död genom olycksfall
  • invaliditetsförsäkring
  • försäkring för bestående arbetsoförmåga
  • försäkring för invaliditet genom olycksfall.

Försäkringen kan tecknas för en eller flera arbetstagare. Beviljande av försäkring kräver vanligtvis en utredning av den försäkrades hälsotillstånd.

Beskattning

Alla personförsäkringsersättningar som betalas åt företaget är skattepliktiga näringsinkomster för företaget.

För den försäkrade är ersättningarna skattefria med undantag av dagpenningen vid invaliditetsförsäkringen som räknas som skattepliktig förvärvsinkomst.

Av dödsfallsersättningen till make/maka är hälften skattefri, dock minst 35 000 euro. För övriga nära anhöriga är den skattefria andelen 35 000 euro per förmånstagare. Den överstigande andelen är underkastad arvsskatt. Dödsfallsersättningen är skattepliktig kapitalinkomst för övriga förmånstagare.