Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Gör företaget kriståligt - 7 sätt att förbättra resiliensen för företag och anställda

När kriserna skakar och verksamhetsomgivningen förändras, behöver både företaget och individen resiliens. Vad är resiliens och hur kan den ökas? Ta vara på sju tips om att utveckla resiliensen. De hjälper företaget och individen att lyckas under alla omständigheter och att orka mitt i förändringarna.

Få av oss skulle för några år sedan ha kunnat gissa hurdana omvälvningar vi hade framför oss. Många funderar nu på hur de ska klara av energikrisen, hotet om konflikter, teknologiska förändringar och till exempel utmaningar till följd av klimatförändringen.

Som lösning föreslås ofta resiliens. Den avser förmågan att klara av förändringar och svårigheter och att snabbt återhämta sig efter dem. Den kallas också kristålighet och återhämtningsförmåga.

”En resilient individ eller företag är som ett träd som böjer för vinden och stormen men reser sig och fortsätter sin tillväxt”, beskriver LokalTapiola-gruppens personaldirektör Susa Nikula. Utan en sådan flexibilitet kan man i en krissituation råka i allvarliga svårigheter. Å andra sidan kan ett resilient företag till och med komma ur krisen starkare än före.

”Resiliensen ansluter sig framför allt till människor, säger arbetspensionsbolaget Elo:s utvecklingschef för ledning av arbetsförmåga Katja Ekman. Därför är en ledning och kultur, som uppskattar människan, den grund som resiliensen byggs på. Ekman och Nikula berättar om de centrala faktorerna med hjälp av vilka såväl företag som individer kan öka sin egen resiliens.

Hur kan företag och individer förbättra sin resiliens?

1. Resiliens utgår från välmåga

”Om människan inte mår bra, är dennes resiliens ganska svag”, säger Ekman. En person som är stressad och utmattad har mycket svårare att vara flexibel i förändringssituationer. Detta är ytterligare en orsak till varför man borde satsa på utvecklingen av välbefinnandet i arbetet.

Samma princip gäller även företag. Ett välskött företag med bra arbetsklimat, tål bättre plötsliga förändringar.

2. Förhåll dig konstruktivt till förändringar

En annan grund för resiliens är ett konstruktivt förhållningssätt. Det är viktigt att också se positiva sidor och möjligheter i samband med förändringar och utmaningar. En positiv synvinkel ger energi och hjälper oss att se vägen genom förändringen.

”Det är bra om var och en stannar upp och funderar på om hen har positiva eller negativa tankar. Människan kan manipulera sig själv mycket kraftigt med negativa tankar”, påminner Nikula.

Också företaget ska se förändringssituationerna som möjligheter. En utmanande situation tvingar företaget att koncentrera sig på det väsentliga och korrigera svagheter. Företagens starkaste sidor har ofta visat sig efter kriser.

3. Skaffa en helhetsbild och prioritera

När verksamhetsmiljön förändras i snabb takt, är det viktigt att företaget uppfattar vad som är väsentligt och vad man ska koncentrera sig på. Ekman uppmuntrar till exempel till att göra en lista på produkter, tjänster och processer och att fundera på vad deras inverkan på kassaflödet och utvecklingen av verksamheten är.

”Det är bra att fundera på vilka funktioner som är livsviktiga och vad som för oss framåt. Sådana saker som slukar resurser utan att just ge något mervärde, måste man våga lämna bort”, ger Ekman som råd. Man borde också hjälpa anställda att prioritera de mest väsentliga uppgifterna.

4. Bra kommunikation är nödvändig vid förändringar

”En öppen kommunikation i rätt tid är viktigt. Även i svåra situationer borde man kunna skapa psykologisk trygghet och förtroende”, konstaterar Nikula. Utan en öppen kommunikation tar rädslan och oron över, vilket tär på krafterna och försvagar funktionsförmågan.

Chefernas roll betonas i förändringssituationer. Det är viktigt att cheferna har förmåga till empati och observationsförmåga och att de även vågar ta upp svåra saker. På detta sätt får alla i arbetsgemenskapen stöd och verksamheten kan även i förändringssituationer utvecklas tillsammans.

5. Sök ny riktning tillsammans - med så brett synfält som möjligt

Förändringssituationer kräver förnyelse av företaget. Ekman uppmuntrar till att ta med hela personalen i planeringen. ”När strategin bildas tillsammans, får alla en klar bild av vad som eftersträvas. Om målet inte är klart, blir arbetet lätt närsynt och alla ser bara sitt eget fält och inte en större helhet.”

När en ny riktning planeras är det bra att ha med människor i olika åldrar och av olika kön och med olika bakgrunder. På detta sätt får man med olika åsikter och mer erfarenhet. Det lönar sig att samtidigt fundera på om organisationen har tillräckligt med kunnande som förändringen kräver eller om det behöver utökas.

6. Förbered dig på förändringar med hjälp av scenarier

En viktig del av resiliens är att förbereda sig på risker. ”Allt kan inte förutses men om man i förväg har funderat på olika scenarier minskar möjligheten för överraskningar, konstaterar Nikula.

Ett sådant tänk om -tänkande hjälper oss att se hurdan beredskap som behövs. Förberedandet ger flexibilitet och speltid för att göra nödvändiga ändringar.

7. Försök inte klara problemen ensam - sök lösningar tillsammans

En god problemlösningsförmåga är ett av de viktigaste byggämnen för resiliens. Man ska inte ignorera problemen, utan försöka lösa dem själv eller med stöd av andra. Det är till exempel viktigt att vara ärlig vad gäller den egna orken och orken för anställda.

”En bra mätare är om man ännu på kvällen har energi eller äter arbetet upp alla krafter. Om så är fallet, måste man öka stunder med återhämtning under arbetsdagen”, konstaterar Nikula. Det är viktigt att förstå att det inte är normalt med extra trötthet, utan situationen kräver förändring. Utmaningar med orken kan till exempel korrigeras genom att prioritera och organisera arbetet smartare.

LokalTapiola tillsammans med Elo hjälper sina kundföretag att hantera arbetsförmågarisker och förbättra personalens välbefinnande. Läs mer!

Checklista: 7 sätt att utveckla resiliens

  1. Resiliens utgår från välmåga. Satsa på arbetshälsan och ett bra ledarskap, utan dem är flexibiliteten i förändringssituationer svag.
  2. Förhåll dig konstruktivt till förändringar. Negativa tankar tär på krafterna och samarbetet. Försök att utöver utmaningar även se positiva saker och möjligheter.
  3. Skaffa en helhetsbild och prioritera. Vid kriser och förändringar ska man koncentrera sig på det väsentliga. Hjälp alla att identifiera de viktigaste åtgärderna och att prioritera dem.
  4. En bra kommunikation är ytterst viktigt. Utan en öppen kommunikation tar rädslan och oron över. I förändringssituationer behövs en bra kommunikation mer än normalt.
  5. Sök en ny riktning tillsammans. När alla tas med i strategiarbete, får man flera goda idéer och synvinklar. Samtidigt förstår alla bättre den nya riktningen.
  6. Att fundera på scenarier hjälper att förbereda. När risker kartläggs i förväg minskar möjligheten för överraskningar och man kan förbereda sig på olika situationer.
  7. Försök inte klara problemen ensam. Man ska inte förbise problemen, utan det lönar sig att lösa dem tillsammans. Förmågan att lösa problem ensam och som grupp är en av grundstenarna för resiliens.

Se också