Kiinteistö Fastighetsförsäkring

LokalTapiolas fastighetsförsäkring är närmast avsedd för försäkring av bostadsaktiebolag.

Vilka skador ersätts?

LokalTapiolas fastighetsförsäkring är en klar försäkringshelhet som täcker de egendoms-, avbrotts-, ansvars- och rättsskyddsrisker som är typiska för fastigheter.

  • Fastighetens ansvarsförsäkring täcker person- eller sakskador som orsakats utomstående och som fastighetens ägare ansvarar för.
  • Ansvarsförsäkringen för bolagsledningen ersätter förmögenhetsskador som orsakats företaget, en aktieägare eller en annan person och för vilka en styrelseledamot eller verkställande direktören (disponenten) ansvarar. Också en utomstående ordförande för bolagsstämman omfattas av försäkringen.
  • Rättsskyddsförsäkringen för fastighet ersätter advokat- och rättegångskostnader i tvist- och brottmål som gäller fastighetens ägande, förvaltning, skötsel och användning.

Du har också nytta av en rörreparation som förverkligats på ett alternativt sätt

Bruksvattenrör och avloppsrör fås helt nya endast genom att byta dem mot helt nya rör. Vi beaktar dock även avloppsrör som sanerats med alternativ teknik vid ersättningssituationer. Fråga mer av din kontaktperson!