Yrityksen omaisuus ja toiminta Egendomsförsäkringar

Ajoneuvovakuutukset

Vi utreder de mest betydande riskerna förknippade med företagets affärsverksamhet och uppskattar vilka av dem det lönar sig att skydda med försäkringslösningar och vilka som behöver skydd av annat slag. Dessutom beaktar vi företagets bransch och andra specialdrag.

Tjänster till stora företagar Be om anbud

Vilka skador ersätter försäkringarna?


Palo, myrsky ja vuoto

Brandskador

Brandförsäkringen ersätter en direkt sakskada som förorsakats av bl.a. eld som kommit lös, sot och rök, när sotet plötsligt och oväntat har spritt sig från värmeapparater eller eldstad, gas- eller ångexplosion och av att en släckningsanläggning utlöses av misstag.

Palo, myrsky ja vuoto

Stormskador

Stormförsäkringen ersätter bl.a. en direkt sakskada som förorsakats av stormvind, ett direkt blixtnedslag och hagelregn samt skador som förorsakats av att ett vilt djur har tagit sig in i byggnaden. Försäkringen ersätter inte skador som orsakats t.ex. av överspänning, tung snö eller översvämning.

Palo, myrsky ja vuoto

Läckageskador

Läckageförsäkringen ersätter bl.a. skada som förorsakats den försäkrade egendomen som uppstått av att en vätska, ånga eller gas plötsligt och oförutsett läckt ut ur rörnätet eller en fast anordning och de kostnader för öppnande och stängande av strukturer i den försäkrade byggnaden som uppstått vid reparationen av läckageskadan, om läckaget har skadat byggnaden.

Murto, ilkivalta ja ryöstö

Inbrottsskador och skadegörelse

Inbrottsförsäkringen ersätter en stöldskada som förorsakats genom inbrott. Med inbrott avses en stöld som utförts genom att söndra objektets strukturer. Skadegörelseförsäkringen ersätter skada som orsakas försäkrad egendom till följd av skadegörelse.

Murto, ilkivalta ja ryöstö

Skador i samband med rån

Med rån avses en stöld av egendom genom att använda våld eller under hot om våld. Hotet om rån gäller framför allt sådana platser där det hanteras värdefull egendom eller egendom som annars intresserar brottslingar. Detta kan vara t.ex. kontanter, värdeföremål eller mediciner, som är lätta att råna och sälja eller på annat sätt förmedla vidare. Därför är också rånförsäkringen ett viktigt skydd för företaget.

Rikkoutuminen

Bräckageskador

Bräckageförsäkringarna ersätter bräckage på egendom som sker plötsligt och oförutsett. Bräckage kan bero på egendomens interna orsak eller en extern orsak. En extern orsak kan t.ex. vara att maskinen eller utrustningen faller, välter eller kolliderar med ett annat föremål.

Pakaste- ja kylmätuotteet

Frys- och kylvaror

Försäkringen ersätter en skada som beror på en plötslig och oförutsedd smältning eller uppvärmning om orsaken är att en frys- eller kylanläggning går sönder, kylvätska läcker ut eller ett oförutsett elavbrott inträffar.

Epidemi

Försäkringen ersätter sådan skada som är en direkt följd av hälsoskyddsmyndighetens beslut att begränsa försäkringstagarens verksamhet. Bestämmelsen ges för att förhindra spridning av smittosamma sjukdomar (epidemi).

Kuljetusvakuutus

Transportskador

Varutransportförsäkringen ersätter skador som förorsakats företagets egendom under transporten. Dessa kan vara t.ex. bräckage, fuktskador, försvinnande och haveri eller trafikolycka.