Nyhetsbrev för lantbrukskunder - Svensk resumé

Maatilan omaisuus

Nyhetsbrevet innehåller aktuell information för våra lantbruksskunder. Brevet utkommer ungefär fyra gånger per år.

Svensk resumé

Modern teknik skyddar nya ladugårdar

På mjölkgårdar lönar det sig att satsa på både den personliga säkerheten och boskapens säkerhet. En brandvarnare ger tid att sköta räddningen vid en brand. Tjuvlarm och ellås håller objudna gäster borta och med hjälp av övervakningskameror kan man i vardagsrumssoffan följa med vad som händer i ladugården.

För familjen Kokko har de senaste år varit spännande. Både 80 kor och familjen har förundrats över och lärt sig om den nya ladugården som togs i bruk i slutet av november. Under den första veckan försökte korna på morgonen antyda att det är dags för mjölkning. Ganska snabbt lärde de sig dock att gå till mjölkningsroboten. För närvarande inhyser den nya ladugården över 90 kor. Om ett år borde antalet kor uppgå till 150.

Före ladugården med två robotar hade gården en lösdriftsladugård med mjölkstation som tagits i bruk år 1999. När det var dags för renovering började Kokkos planera mer öppna och luftiga produktionslokaliteter. Orsaken till detta var inte enbart för att själv orka bättre, utan även djurens välmåga var i tankarna. Att sluta med mjölkproduktionen eller byta bransch var inte ett alternativ för Sinikka och Juha Kokko eftersom båda är utbildade inom lantbruk och för att de båda ser djurhållningen som en livsstil, inte endast som ett sätt att tjäna levebrödet. Lantbruksföretagare har sina plikter, men även sin frihet.

Riskhantering

På Kokkos gård har man satsat särskilt på säkerheten. Det är nu den andra femårsperioden som gården är med i LokalTapiolas program för säkra gårdar. I programmet för säkra gårdar får kunden rabatt på lantbruksförsäkringen eftersom risken för skador har minskat till följd av alla säkerhetsåtgärder på gården. Inte heller familjen Kokkos gård har drabbas av större skador. Ett par gånger har dock åskan förstört brandvarnare.

”Den nya ladugården är bygg så att en brand är nästa omöjlig och därmed oroar vi oss inte för en eldsvåda. Riskerna har minimerats bl.a. genom att ladugården saknar vind och genom att ha så lite maskiner som möjligt i ladugården. Byggnaden har även brandvarnare och handbrandsläckare. Därtill skyddar vi mjölkboskapen med övervakningskameror, tjuvlarm och ellås.

Säkerheten på Kokkos gård var bra redan före gården blev vald till en säker gård. Endast en kurs för heta arbeten saknades och den kursen har nu slutförts. Vid en brand fungerar försäkringsersättningen endast som plåster på såren eftersom elden utöver själva djuren även förstör årtionden av avel.

När djuren är många måste djursjukdomarna beaktas i all verksamhet. Det här innebär bl.a. att djuren köps helst från en och samma gård och att gården måste kunna uppvisa ett intyg på kornas hälsotillstånd. Även tillträdet till ladugården har begränsats. Till exempel lastbilsförare som för djur till slakt och besöker många gårdar har inget att göra i ladugården. Övriga besökare måste klä sig i overall före de går in i ladugården.

”Det värsta som kan hända på gården är att någon av oss dör eller blir arbetsoförmögen. När man har barn känns det viktigt att se till att personförsäkringarna är i skick. Vi har två söner på 8 och 10 år som är intresserade av lantbruksarbete. Den ena är intresserad av djur och den andra av maskiner”, säger Sinikka.

Gården har teckna en tillräckligt omfattande livförsäkring i fall det värsta skulle hända. Även bestående arbetsoförmåga och men har beaktats i försäkringen. Detta är särskilt viktigt då gården nu gjort stora investeringar.

Säkerhet på lantbruk kräver mer inställning än pengar

Då lantbruken lever i ekonomiskt svåra tider lönar det sig att med små medel upprätthålla och förbättra säkerheten på arbetsplatsen.

Lampor, eluttag, ledningar och elapparater som placerats nära rutter där man kör med maskiner och som djur kommer åt ökar risken för skador på djur och personer samt brandrisken, samtidigt som de gör arbetet långsammare. Man ska komma ihåg att apparater lätt går sönder av yttre törnar. Svag belysning och trånga och hala gångar gör det farligt att arbeta i djurstall.

De årliga underhållsuppgifterna omfattar även en granskning av yttre konstruktioner på produktionslokaliteter. Typiska skador är bl.a. skador orsakade av arbetsmaskiner och takkonstruktioner och skjutdörrar som slits loss av byiga stormvindar. Det lönar sig att genast åtgärda skadorna eftersom reparationen då ofta kan utföras av lantbruksföretageren själv med små materialkostnader.

”Arbetsmaskiner på lantbruk orsakar nuförtiden en stor del av gårdens verksamhetskostnader. Årligt underhåll av maskiner och garagen skyddar maskinerna mot korrosion, väder och vind. Välskötta maskiner hålls bättre funktionsdugliga och har ett högre bytesvärde”, säger Juhani Savolainen från LokalTapiola.

Lantbruksföretagare är mångsysslare som ofta klarar av underhållet nästan på egen hand. Specialarbeten, t.ex. elarbeten, ska dock skötas av en behörig yrkesman eller yrkeskvinna. Savolainen betonar att lagstadgade myndighetsinspektioner, t.ex. el- och brandinspektioner samt ibruktagningsbesiktning av byggnader, ska göras inom utsatt tidsfrist.

Lampor och maskiner orsakar bränder

”En av de vanligaste brandriskerna på gårdar är lysrör som används i svåra och fuktiga förhållanden. Skadade lysrör kan bli heta och orsaka brand i takmaterialet. Led-lampor har ökat i popularitet men de är ännu rätt dyra. Belysningssäkerheten kan förbättras avsevärt genom att byta vanliga lysrörständare till säkerhetständare”, säger Savolainen.

I takt med att verksamheten på gården växer och blir mer maskinell ökar även antalet motorredskap såsom kompaktlastare, teleskoplastare, foderdistributionsvagnar och traktorer. Den dagliga skötseln av djuren, t.ex. utfordring och utspridning av torkmedel kan omfatta 2-4 motorredskap. Stora bränder orsakade av sådana redskap har ökat avsevärt på 2000-talet.
Bränder orsakade av maskiner kan förebyggas med förmånliga huvudströmbrytare som används alltid då maskinen inte är i bruk.

Om det trots alla säkerhetsåtgärder och all omsorg uppstår en brand på lantbruket ger brandlarm med rökdetektorer tid att rädda ett stort antal djur.

”Brandlarmssystemen för produktionslokaliteter är nuförtiden effektiva och priserna har sjunkit med upp till 50 procent. Brandvarnarsystem som installeras i produktionslokaliteter och som godkänts för användning på lantbruk kan minska brandförsäkringspremien med rentav 15–20 %”, säger Savolainen.

Välkommen till LokalTapiolas avdelning på KoneAgria!

LokalTapiola deltar åter på utställningen KoneAgria som i år arrangeras i Tammerfors 8–10.10. KoneAgria är en landsomfattande specialutställning för lantbruksmaskiner, -utrustning och -material. På KoneAgria hittar man maskiner och tjänster för växtodlingsgårdar, svingårdar, fjäderfägårdar samt nötkreaturs- och mjölkboskapsgårdar.

Försäkrings-, placerings- och bankservicelösningar

På LokalTapiolas avdelning kan du diskutera med experter om dina försäkringar samt be en expert kontakta dig. Svar på frågor om förvaltning av placeringstillgångar får du av våra professionella Private Banking-försäljare. Samtidigt kan du diskutera banktjänster och finansieringslösningar med S-Bankens personal.

Temat är säkerhet och förebyggande av bränder orsakade av lampor


Lampor orsakar årligen många stora bränder i produktionslokaliteter. När ett lysrör eller en reaktor går sönder, försöker en vanlig tändare att tända lysröret om och om igen. Lysröret börjar blinka och tempereturen stiger rejält, till och med upp till 200 grader.

Bränder orsakade av lysrör kan förhindras med s.k. säkerhetständare som bryter strömmen till lysröret om reaktorn eller lysröret går sönder. Då stiger inte temperaturen till farliga siffor. På vår avdelning finns en apparat som på ett konkret sätt visar skillnaden mellan ett fungerande och söndrigt lysrör.

Dessutom drar ett blinkande lysrör ca sju gånger mer el än ett helt lysrör. Ju fler söndriga lysrör, desto högre brandrisk och elförbrukning – en säkerhetständare har alltså snabbt betalat sig själv!

Fråga efter en säkerhetständare av din kontaktperson eller på vår avdelning

LokalTapiola vill främja säkerheten på lantbruk. För att förebygga bränder orsakade av lampor delar LokalTapiola under år 2015 ut säkerhetständare i samband med skyddskartläggningar. Du kan fråga efter tändare av din kontaktperson på LokalTapiola eller av våra experter på KoneAgria.

LokalTapiola och S-Banken finns i hall B, avdelning B400. Vi ses på KoneAgria!
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus, Ilmailunkatu 20