Metsävaratietojen luovutuksen arvonta

Valtuuta metsävaratietosi ja osallistu 500 euron lahjakortin arvontaan

Metsäkeskus kerää ja ylläpitää Metsään.fipalvelussa metsävaratietoa Suomen metsistä. Valtuuttamalla metsävaratietojesi siirron LähiTapiolaan, voimme hyödyntää tietoa kehittäessämme entistä parempia ja sujuvampia vakuutuspalveluita kaikille metsänomistajille.

Kun teet valtuutuksen, osallistut samalla 500 euron lahjakortin arvontaan, jolla voit tehdä hankintoja kaikissa S-ryhmän toimipisteissä. Arvontaan osallistuminen ei edellytä LähiTapiolan asiakkuutta.

Valtuuta

Arvonnan säännöt

LähiTapiola Palvelut Oy järjestää arvonnan, johon voi osallistua 15.1-31.12.2019 välisenä aikana valtuuttamalla metsävaratiedon luovutuksen Suomen Metsäkeskukselta LähiTapiolalle. Valtuutuksen tehneiden kesken arvotaan neljä 500 euron suuruista lahjakorttia. Lahjakortti voidaan käyttää kaikissa S-ryhmän toimipisteissä. Arvontapäivät ovat 30.4.2019, 30.6.2019, 30.9.2019 ja 2.1.2020.

1. Arvonnan järjestäjä

LähiTapiola Palvelut, 02100 LähiTapiola.

2. Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä

Arvontaan voi osallistua valtuuttamalla metsävaratiedon luovutuksen Suomen Metsäkeskukselta LähiTapiolalle 15.1-31.12.2019 välisenä aikana.

3. Arvontaan osallistuminen

Arvontaan osallistuvat kaikki osallistumisaikana valtuutuksen tehneet, Suomessa vakituisesti asuvat, 18 vuotta täyttäneet henkilöt, eivät kuitenkaan LähiTapiola-ryhmän työntekijät perheineen. Osallistuminen ei edellytä sopimuksen solmimista. Arvontaan voi osallistua vain kerran ja lahjakortin voi voittaa vain kerran per osallistuja. Arvontaan osallistuminen ei edellytä ostamista.

4. Arvonnan suorittaminen ja voittajille ilmoittaminen

Arvonta suoritetaan 30.4.2019, 30.6.2019, 30.9.2019 ja 121.2020 puolueettoman henkilön läsnä ollessa. Voittajan nimi voidaan ilmoittaa lahitapiola.fi-sivustolla ja ja voittajaan ollaan yhteydessä puhelimitse, sähköpostitse tai postitse. Mikäli arvonnan järjestäjä ei tavoita voittajia 14 päivän kuluessa arvonnan suorittamisesta, lunastamaton voitto arvotaan uudelleen.

5.Palkinnot

Arvontaan osallistujien kesken arvotaan 500 euron lahjakortti S-ryhmän toimipisteisiin. Järjestäjä maksaa arpajaisveron. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi tuotteeksi.

6. Arvonnan järjestäjän vastuu

Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta ja kustannuksista, jotka voivat aiheutua osallistumisesta arvontaan tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalle kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan rajoittuu arvonnan kohteena olevan palkinnon määrään ja arvoon. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä.

7. Arvonnan julkisuus

Arvonnan järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi osoitteessa lahitapiola.fi.

8.Henkilötietojen käsittely

Osallistujien henkilötietoja käsitellään henkilötietolain säännösten mukaisesti.

Lotteri regler

LokalTapiola Tjänster Ab ordnar ett lotteri, vilket man kan delta i under perioden 15.1-31.12.2019 genom att man på internet befullmäktigar överlåtelse av uppgifter om skogstillgångar från Finlands Skogscentral till LokalTapiola. Bland dem som gett fullmakt utlottas fyra stycken presentkort à 500 euro. Presentkortet kan användas på alla S-gruppens verksamhetsställen. Lottdragningarna sker 30.4.2019, 30.6.2019, 30.9.2019 och 2.1.2020.

1. Lotteriarrangör

LokalTapiola Tjänster, 02100 LokalTapiola.

2. Start- och slutdatum för lotteriet

Du kan delta i utlottningen genom att på internet befullmäktiga överlåtelse av uppgifter om skogstillgångar från Finlands Skogscentral till LokalTapiola under perioden 15.1-31.12.2019.

3. Deltagande i lotteriet

I utlottningen deltar alla som under deltagandetiden gett fullmakt, som fyllt 18 år och bor stadigvarande i Finland , dock inte anställda i LokalTapiola-gruppen och deras familjemedlemmar. Deltagandet förutsätter inte att ett avtal ingås. Man kan delta i utlottningen endast en gång och presentkortet kan bara vinnas en gång per deltagare. Deltagande i lotteriet förutsätter inte köp.

4. Lottdragning och meddelande till vinnarna

Utlottningen sker 30.4.2019, 30.6.2019, 30.9.2019 och 2.1.2020 med en opartisk person närvarande. Namnet på vinnaren kan meddelas på webbplatsen lahitapiola.fi och vinnaren kontaktas per telefon, e-post eller post. Om lotteriarrangören inte når vinnarna inom 14 dagar efter lottdragningen arrangeras en ny utlottning av den oinlösta vinsten.

5. Priser

Bland dem som deltagit i lotteriet utlottas ett presentkort på 500 euro till S-gruppens verksamhetsställen. Arrangören betalar lotteriskatten. Vinsten kan inte bytas mot kontanter eller någon annan produkt.

6. Lotteriarrangörens ansvar

Vinnaren befriar arrangören från allt ansvar och alla kostnader som kan uppstå till följd av deltagandet i lotteriet eller mottagandet av priset eller av dess användning. Denna ansvarsfrihet minskar dock inte konsumentens rättigheter som baserar sig på konsumentskyddslagen. Arrangörens ansvar gentemot deltagarna begränsas till vinstens belopp och värde i utlottningen. Vinnaren ansvarar för alla eventuella andra kostnader i anknytning till godkännandet eller mottagandet av vinsten.

Genom att delta i lotteriet förbinder sig deltagaren att följa dessa lotteriregler och arrangörens beslut.

7. Offentlighet

Lotteriarrangören har rätt att publicera namnet på vinnaren på adressen lokaltapiola.fi.

8. Behandling av personuppgifter

Deltagarnas personuppgifter hanteras enligt bestämmelserna i personuppgiftslagen.