Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Rengasarvonnan säännöt

1. Arvonnan järjestäjä  

LähiTapiola Palvelut Oy (”Järjestäjä”) 
Revontulenkuja 1, Espoo (Tapiola)  
02010 LÄHITAPIOLA  
Y-tunnus: 0869790-6  

2. Arvonnan voimassaolo ja osallistuminen  

Arvontaan osallistumisaika on 25.9. – 5.11.2023. Arvontaan osallistuvat henkilöt, jotka ostavat henkilöauton kaskovakuutuksen LähiTapiolan verkkokaupasta arvonta-aikana, eikä heiltä löydy voimassa olevaa kaskovakuutusta vakuutettavalle ajoneuvolle LähiTapiolassa. Arvontaan voi osallistua vain kerran.

LähiTapiola-ryhmän työntekijöillä tai heidän perheenjäsenillään ei ole osallistumisoikeutta. 

3. Arvonnan suorittaminen  

Palkinnot arvotaan puolueettoman henkilön läsnä ollessa 15.11.2023. 

4. Voittajalle ilmoittaminen ja palkinnon luovuttaminen  

Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti puhelimitse, jolloin sovitaan palkinnon luovuttamisesta. Jos voittajaa ei tavoiteta yhden (1) kuukauden kuluessa arvonnan suorittamisesta, lunastamaton voitto arvotaan uudelleen. Emme julkaise voittajien nimiä ilman voittajan suostumusta. 

5. Palkinnot  

Arvomme kaksi (2) settiä renkaita (arvo enintään 1.200 euroa / rengassetti) osallistuneiden kesken. Voittaja saa itse valita renkaiden mallin ja merkin. Järjestäjä maksaa renkaat enintään tuhat kaksisataa (1.200) euroa. Lisäksi järjestäjä maksaa mahdolliset kohtuulliset toimituskulut renkaiden toimittamisesta asiakkaalle tai asiakasta lähellä sijaitsevalle rengasmyyjälle. Jos lähetys palautuu puutteellisten yhteystietojen perusteella tai siitä syystä, että voittaja ei lunasta palkintoa, palkintoja ei lähetetä uudelleen tai säilytetä rengasmyyjällä. Järjestäjällä on oikeus arpoa lunastamaton voitto uudelleen, jos palkintoa ei ole lunastettu yhden (1) kuukauden kuluessa palkinnon toimittamisesta tai siitä, kun voittajalle on ilmoitettu palkinnon olevan lunastettavissa. 

Palkintoa ei voi vaihtaa käteiseen tai toiseksi tuotteeksi.  

6. Arvonnan järjestäjän vastuu  

Arvontaan osallistuva vapauttaa järjestäjän sekä arvonnan mahdolliset yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta ja kustannuksista, jotka voivat aiheutua osallistumisesta arvontaan tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjä rajoittaa vastuunsa arvonnan kohteena olevan palkinnon määrään ja arvoon sekä palkintojen luovuttamiseen.  Voittaja vastaa kaikista muista palkinnon hyväksymiseen, vastaanottamiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä tai palkinnon käyttämisestä aiheutuvista mahdollisista kustannuksista. 

Järjestäjä ei myöskään vastaa esimerkiksi mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisen yhteydessä taikka arvontaan osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista taikka järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tapahtumista. 

Järjestäjä vastaa arvonnan palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta.   

Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä. Järjestäjä pidättää oikeuden arvonnan ja näiden sääntöjen muutoksiin. 

7. Henkilötietojen käsittely  

Järjestäjä käsittelee arvonnan toteuttamiseksi siihen osallistuneiden henkilötietoja, joita tässä tapauksessa ovat nimi, sähköposti ja puhelinnumero sekä kotiosoite ja asuinpaikkakunta. Osallistujien henkilötietoja käsitellään soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.  

Regler för utlottning av nya bildäck

1. Lotteriarrangör 

LokalTapiola Tjänster Ab (”Arrangör”)
Norrskensgränden 1, Esbo (Hagalund) 
02010 LÄHITAPIOLA 
FO-nummer: 0869790-6 

2. Lotteriets giltighetstid och deltagande 

Tiden för deltagande i lotteriet är 25.9. – 5.11.2023. I utlottningen deltar personer som köper kaskoförsäkring till en personbil genom LokalTapiolas nätbutik under lottningstiden. Personen kan inte heller ha en ibrukvarande kaskoförsäkring hos LokaTapiola. Man kan delta i lotteriet endast en gång.

Anställda vid LokalTapiola-gruppen eller deras familjemedlemmar kan inte delta i lotteriet. 

3. Utlottning 

Vinsterna lottas ut 15.11.2023 med en opartisk person närvarande.

4. Meddelande till vinnaren och överlåtelse av priset 

Vinnarna meddelas personligen per telefon och samtidigt kommer man överens om överlåtandet av priset. Om vinnaren inte nås inom en månad (1) efter utlottningen, utlottas den oinlösta vinsten på nytt. Vi publicerar inte vinnarnas namn utan deras samtycke.

5. Vinster 

Vi lottar ut två (2) uppsättningar vinterdäck (värde högst 1 200 euro / däckuppsättning) bland de som deltagit i utlottningen. Vinnaren får själv välja modell och märke på vinterdäcken. Arrangören betalar högst tusen tvåhundra (1 200) euro för vinterdäcken. Arrangören betalar dessutom eventuella kostnader för leverans av vinterdäcken till kunden eller till en däckförsäljare nära kunden. Om försändelsen returneras på grund av bristfälliga kontaktuppgifter eller av den orsaken att vinnaren inte löser ut vinsten, skickas inte vinsten på nytt eller förvaras hos däckförsäljaren. Arrangören har rätt att lotta ut den oinlösta vinsten på nytt, om priset inte har lösts ut inom en (1) månad från leveransen av priset eller från det att vinnaren har meddelats att priset kan lösas ut.

Vinsten kan inte bytas ut mot pengar eller en annan produkt.

6. Lotteriarrangörens ansvar 

Deltagare i utlottningen befriar arrangören och eventuella samarbetspartners i lotteriet från allt ansvar och alla kostnader som kan uppstå av deltagandet i lotteriet eller mottagandet av priset eller användning av priset. Denna ansvarsfrihet minskar dock inte konsumentens rättigheter enligt konsumentskyddslagen. Arrangörens ansvar begränsas till beloppet för och värdet på priset i lotteriet samt överlåtandet av priserna. Vinnaren ansvarar för alla eventuella andra kostnader i anknytning till godkännandet, mottagandet eller förverkligandet av vinsten eller som uppstår vid användningen av vinsten.

Arrangören ansvarar inte heller för till exempel eventuella problem med dataförbindelserna eller hinder i samband med deltagande i lotteriet, kostnader orsakade av utlösandet eller användningen av vinsten eller händelser som arrangören inte kan påverka.

Arrangören ansvarar för att betala den lagstadgade lotteriskatten för vinsten i lotteriet.  

Genom att delta i utlottningen förbinder sig deltagaren att följa dessa lotteriregler. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra lotteriet och reglerna för lotteriet.

7. Behandling av personuppgifter 

För att kunna arrangera lotteriet behandlar arrangören deltagarnas personuppgifter vilka i det här fallet är namn, e-post och telefonnummer samt hemadress och bostadsort. Deltagarnas personuppgifter behandlas enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. 

Siirry takaisin autovakuutuksen sivulle>