Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Hääarvonta

Arvonnan säännöt

LähiTapiola Varainhoito Oy järjestää arvonnan, jossa LähiTapiola - LokalTapiola Facebook-sivuille tehtyyn kisajulkaisuun kommentoineiden kesken arvotaan 150 euron arvoinen rahastopalkinto.

1. Arvonnan järjestäjä

LähiTapiola Varainhoito Oy, PL 7, 02010 LähiTapiola.

2. Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä

Arvonta suoritetaan 25.8. kello 12. Voittajan nimi, budjettivinkki ja mahdollinen julkaistu kuva ilmoitetaan arvonnan yhteydessä ja voittajaan ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti Facebookin välityksellä. Mikäli arvonnan järjestäjä ei tavoita voittajaa 14 päivän kuluessa arvonnan suorittamisesta, lunastamaton voitto arvotaan uudelleen.

3. Arvontaan osallistuminen

Arvontaan osallistuvat kaikki hääbudjettivinkkinsä jakaneet henkilöt.
Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa vakituisesti asuvat, 18 vuotta täyttäneet henkilöt, eivät kuitenkaan LähiTapiola-ryhmän työntekijät. Osallistuminen ei edellytä sopimuksen solmimista. Arvontaan osallistuessaan osallistuja antaa LähiTapiolalle markkinointiluvan. Markkinointilupa on milloin tahansa peruutettavissa. Arvontaan osallistuminen ei edellytä ostamista.

4. Palkinnot

Arvontaan osallistujien kesken arvotaan yksi palkinto, joka on 150 euron rahastomerkintä LähiTapiolan osake-, korko-, tai yhdistelmärahastoon. Voittaja voi tehdä rahastomerkinnän valitsemaansa LähiTapiola-rahastoon LähiTapiolan Säästämisen ja sijoittamisen puhelinpalvelussa numerossa 09 453 8500 (ma-pe kello 9-17). LähiTapiola-rahastojen omaisuudenhoitajana toimii LähiTapiola Varainhoito Oy ja niitä hallinnoi FIM Varainhoito Oy. Järjestäjä maksaa arpajaisveron. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi tuotteeksi. Rahastojen tuotot vaihtelevat ja niiden arvo voi myös laskea. Lisätietoja, rahasto- ja avaintietoesitteet suomeksi ja ruotsiksi: lahitapiola.fi.

5. Arvonnan järjestäjän vastuu

Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta ja kustannuksista, jotka voivat aiheutua
osallistumisesta arvontaan tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalle kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu
osanottajia kohtaan rajoittuu arvonnan kohteena olevan palkinnon määrään ja arvoon. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.
Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä.

6. Arvonnan julkisuus

Arvonnan järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi osoitteessa LähiTapiola - LokalTapiola Facebook sivuilla.

7. Henkilötietojen käsittely

Jotta arvonta voidaan toteuttaa, LähiTapiola Varainhoito Oy tallettaa arvontaan osallistuneista henkilöistä seuraavat tiedot: nimi, postiosoite ja sähköpostisosoite. Tiedot poistetaan välittömästi arvonnan suorittamisen jälkeen. Osallistujien henkilötietoja käsitellään Henkilötietolain säännösten mukaisesti, Henkilötietolaki (523/99) 10 § Laatimispäivä 20.3.2017. Arvonnan järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi LähiTapiola – LokalTapiola Facebook sivuilla.

Lottningsregler

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab ordnar ett lotteri där vi mellan alla som kommenterar tävlingsbidraget på Facebooksidan LähiTapiola - LokalTapiola delar sitt foto och tips lottar ut ett fondpris på 150 euro.

1. Lotteriarrangör

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab, PB 7, 02010 LokalTapiola.

2. Start- och slutdatum för lotteriet

Utlottningen sker 25.8. klockan 12. Vinnarens namn, budgettips och foto meddelas i samband med utlottningen och vinnaren kontaktas personligen via Facebook. Om lotteriarrangören inte når vinnaren inom 14 dagar efter lottdragningen utlottas den oinlösta vinsten på nytt.

3. Deltagande i lotteriet

I lotteriet deltar alla som delat sitt bröllopsfoto och bröllopsbudgettips. Personer som fyllt 18 år och bor stadigvarande i Finland kan delta i lotteriet, dock inte anställda i LokalTapiola-gruppen. Du behöver inte ingå avtal för att delta. Genom att delta i lotteriet ger du LokalTapiola tillstånd till marknadsföring. Marknadsföringstillståndet kan annulleras när som helst. Deltagande i lotteriet förutsätter inte köp.

4. Priser

Mellan alla som deltar i utlottningen lottas ut ett pris som är en fondteckning värd 150 euro i LokalTapiolas aktie-, ränte- eller blandfond. Vinnaren kan göra fondteckningen till den LokalTapiola fond denne själv valt i LokalTapiolas telefontjänst för Sparande och placerande på nummer 09 453 8500 (mån-fre kl. 9-17). LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab fungerar som kapitalförvaltare av LokalTapiola-fonderna och fonderna administreras av FIM Kapitalförvaltning Ab. Arrangören betalar lotteriskatten. Vinsten kan inte bytas mot kontanter eller någon annan produkt. Avkastningen på fonderna varierar och värdet på fonderna kan även minska. Ytterligare information och faktablad på finska och svenska: lahitapiola.fi.

5. Lotteriarrangörens ansvar

Vinnaren befriar arrangören från allt ansvar och alla kostnader som kan uppstå till följd av deltagandet i lotteriet eller mottagandet eller användningen av priset. Denna ansvarsfrihet minskar
dock inte konsumentens rättigheter som baserar sig på konsumentskyddslagen. Arrangörens ansvar gentemot deltagarna begränsas till vinstens belopp och värde i utlottningen. Vinnaren ansvarar för alla eventuella andra kostnader i anslutning till godkännandet eller mottagandet av vinsten.
Genom att delta i lotteriet förbinder sig deltagaren att följa dessa lotteriregler och arrangörens beslut.

6. Offentlighet

Lotteriarrangören har rätt att publicera namnet på vinnaren på Facebooksidan LähiTapiola - LokalTapiola.

7. Behandling av personuppgifter

För att kunna utföra utlottningen, sparar LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab följande uppgifter om de personer som deltagit i utlottningen: namn, postadress och e-postadress. Uppgifterna raderas genast efter att utlottningen har utförts. Deltagarnas personuppgifter hanteras enligt bestämmelserna i Personuppgiftslagen, 10 § i Personuppgiftslagen (539/99) datum för upprättande 20.3.2017. Lotteriarrangören har rätt att publicera namnet på vinnaren på Facebooksidan LähiTapiola - LokalTapiola.