Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Pitkäkorko ESG

Sijoitusrahasto LähiTapiola Pitkäkorko ESG sopii säästäjille ja sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa valtioiden ja muiden julkisyhteisöjen korkosijoituksiin helposti ja hyvin hajautetusti.

Aloita rahastosäästäminen tai tee lisäsijoituksia helposti verkossa. Klikkaa Osta ja tunnistaudu omilla verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Mikäli kaipaat henkilökohtaista neuvontaa, soita asiakaspalveluumme 09 453 8500 (ma-pe kello 9-17).


Kuvaus rahastosta

Sijoitusrahasto LähiTapiola Pitkäkorko ESG sijoittaa korkoa tuottaviin arvopapereihin Euroopassa ja muissa OECD-maissa. Rahaston korkoriski on pääsääntöisesti 2–10 vuotta.

Rahaston sijoituksilla on hyvä luottoluokitus, koska sijoitukset tehdään pääasiassa valtioiden, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemiin arvopapereihin. Sijoituksia voidaan tehdä myös joukkolainoihin, joilla on sijoittajien asemaa turvaava vakuus (ns. covered bond).

Pitkäkorko ESG -rahaston tavoitteena on saavuttaa tasainen arvonnousu keskipitkällä aikavälillä. Tavoitteeseen pyritään aktiivisella salkunhoidolla.

Tutustu rahaston esitteisiin, sääntöihin ja katsauksiin.

Kuukausikatsaus (pdf)

Kestävyyskatsaus (pdf)

Viikkokatsaus (pdf)


Kestävyys sijoitustoiminnassa

Pitkäkorko ESG rahasto edistää kaikilla arvopaperisijoituksillaan ympäristöön, hyvään hallintotapaan ja sosiaaliseen vastuuseen liittyviä ominaisuuksia sisällyttämällä kestävyystekijöiden arvioinnin sijoitusvalintoihin, painottamalla sijoituksissaan paremman kestävyysluokituksen liikkeellelaskijoita sekä sijoittamalla ns. vihreisiin, social ja sustainability -lainoihin. Vaikka rahasto edistää ympäristöön liittyviä ominaisuuksia, se ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia tai sijoituksia EU Taksonomia-asetuksen (2019/2088) kriteerit täyttäviin ympäristön kannalta kestäviin taloudellisiin toimintoihin eikä sillä siten ole myöskään tavoitetta tehdä tiettyä vähimmäisosuutta tällaisia sijoituksia.

Ei merkittävää haittaa’ -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahoitustuotteeseen sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahoitustuotteeseen sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

LähiTapiola Varainhoito tunnistaa kullekin sijoituskohteelle oleelliset kestävyysriskit sekä niiden todennäköisyydet ja vaikutusten suuruuden osana sijoituskohteen kestävyysanalyysiä. Kestävyysanalyysi tehdään sijoituksellisesti kiinnostaviksi arvioiduista liikkeellelaskijoista samanaikaisesti perinteisen sijoitusanalyysin kanssa.  LähiTapiola Varainhoito arvioi kestävyysriskejä, niiden todennäköisyyttä ja vaikutuksen suuruutta jatkuvasti osana sijoitusprosessia  ja sijoituskohteiden ja -salkkujen seurantaa.  Arvion perusteella voidaan tehdä sijoitus, kasvattaa/pienentää sijoitusta, luopua sijoituksesta ja/tai käyttää vaikuttamiskeinoja kestävyysriskien hallitsemiseksi. Merkittävimmiksi rahaston sijoitusten arvoon mahdollisesti vaikuttaviksi kestävyysriskeiksi arvioidaan korruption ja instituutionaalisten rakenteiden toimimattomuuden. Riskejä hallitaan huolellisella sijoituskohdeanalyysilla ja -valinnalla sekä liikkeellelaskijoiden kestävyysanalyysillä. Siksi niiden vaikutus rahaston tuottoon on rajallinen.

Seuraavat ympäristöön, hyvään hallintotapaan ja sosiaaliseen vastuuseen liittyvät rajaukset ovat sijoituspäätöksiä sitovia:

  • Sijoituskohteista tehdään kestävyysanalyysi perinteisen sijoitusanalyysin rinnalla ja analyysien tulos vaikuttaa positioon rahastossa
  • Rahasto ei sijoita heikoimman kestävyysarvosanan saaneisiin liikkeellelaskijoihin

LähiTapiola Varainhoito pyrkii vaikuttamaan sijoituskohteisiin rahaston nimissä tapaamalla liikkeellelaskijoiden edustajia sekä vaikuttamalla päättäjiin yhdessä muiden sijoittajien kanssa. Kestävyyden huomioiminen ja aktiivinen sijoittaminen tukevat rahaston pitkän aikavälin sijoitustuottotavoitteiden toteutumista.

Edellä mainituilla rajauksilla sekä liikkeellelaskijoiden hyvän hallintotavan toteutumisen analyysillä pyritään varmistamaan, että sijoituskohteena olevat liikkeellelaskijat noudattavat hyviä hallintotapoja.

Rahaston edistämien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista mitataan muun muassa seuraavilla mittareilla:

  • Rahaston MSCI ESG -luokitus
  • Rahaston Morningstar -vastuullisuusluokitus
  • Ns. Vihreiden, social- ja sustainability -velkakirjojen osuus rahaston sijoituksista
  • Rahaston sijoituskohteiden kestävyysluokitusten jakauma

Rahaston sijoituspäätöksissä otetaan huomioon soveltuvin osin ja saatavilla oleva tieto huomioiden pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin. Mittareiden arvot ja tiedot perustuvat katsauksen päiväyksen tilanteeseen. Mittareiden arvot ja tiedot voivat muuttua.

Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien mittaamisessa hyödynnämme etupäässä sijoituskohteiden raportoimaa virallista tietoa, jota keräämme ulkopuolisten palveluntarjoajien (kuten MSCI, Bloomberg) tietokantojen kautta ja myös suoraan sijoituskohteiden tapaamisten tai vaikuttamisprosessien yhteydessä. Emme käytä arvioita tai keskiarvoja ominaisuuksien mittaamiseen. Mittareiden laskennassa käytämme standardisoitua laskentatapaa aina kun sellainen on saatavilla.

Pyrimme varmistamaan datan laadukkuuden vertaamalla eri palveluntarjoajien tarjoamaa tietoa toisiinsa, hyödyntämällä julkisia tietokantoja sekä vertaamalla sijoituskohteiden raportoimaa tietoa verrokkien tietoihin. Seuraamme jatkuvasti kestävyysindikaattoreihin liittyvää tutkimustietoa sekä teknologista kehitystä kestävyysriskien ja -haittojen vähentämiseksi. Seuraamme myös jatkuvasti systemaattisen raportoinnin kehitystä tunnistetuista kestävyysindikaattoreista.

Hyödynnämme eri tietolähteistä saatua ns. "raakadataa" omissa tietokannoissamme ja laskennassa.

Käytämme etupäässä sijoituskohteista saatavaa virallista tietoa, jolloin virallinen tieto jää vaillinaiseksi niiden sijoituskohteiden osalta, joista tietoja ei ole saatavissa. Sijoituskohteista saatavat indikaattorit eivät aina ole systemaattisia ja standardoituja, jolloin vertailtavuus saattaa heikentyä.

Pyrimme edistämään raportointia ja siten tiedon kattavuutta sekä standardoitujen indikaattoreiden käyttöönottoa muun muassa tukemalla raportointialoitteita, kuten TCFD. Lisäksi virallista tietoa täydennetään sijoituskohteiden tapaamisissa ja vaikuttamisprosessien kautta saaduilla tiedoilla sekä salkunhoitajien sijoituskohdetuntemuksella, jota hyödynnetään sijoituskohteiden kestävyysanalyysissä.

Yllä olevilla toimenpiteillä varmistetaan, että rajoitukset eivät estä tavoitteiden saavuttamista.

Rahaston ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumisesta kerrotaan rahaston kestävyyskatsauksessa, johon pääset tutustumaan yllä Kuvaus rahastosta otsikon alla olevasta linkistä.