Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Suomi Plus

Varainhoito Suomi Plus on aktiivisesti hoidettu varainhoitosalkku, johon valitsemme 15-20 suomalaista pörssiosaketta. Osakevalinnassa korostuu kvantitatiivinen eli lukuihin perustuva analyysi. Lisäksi sijoitamme osan salkun varoista pohjoismaisiin yrityslainoihin sekä kansainvälisiin pörssinoteerattuihin rahastoihin.

Voit varata ajan tapaamiseen tästä, niin pääset juttelemaan säästämisen ja sijoittamisen asiantuntijan kanssa. Voit jättää myös soittopyynnön ja olemme sinuun pian yhteydessä.

Tietoa kestävyydestä

Suomi Plus -sijoitussalkku edistää artiklan 8 mukaisesti ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Sijoituskohteiden luokittelu perustuu EU:n tiedonantoasetukseen (EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla koskeva asetus 2019/2088, Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR).

Suomi Plus -sijoitussalkku edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla pääosan sijoituksistaan SFDR:n soveltamisalan ulkopuolisiin suoriin osake- ja yrityslainasijoituksiin tai rahoitustuotteisiin, jotka edistävät muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia (ns vaalean vihreä) ja jotka huomioivat sijoituspäätöksissään sijoituskohteiden toiminnasta aiheutuvat pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset. Kestävyysominaisuuksia edistävien sijoitusten toteutunut osuus salkusta riippuu muun muassa sijoitussalkun raportointihetken allokaatiosta.

Sijoitussalkun tavoitteena ei ole tehdä tiettyä vähimmäismäärää SFDR:n tarkoittamia kestäviä sijoituksia. Sijoitussalkulla ei ole yleistä vertailuindeksiä eikä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseen liittyvää vertailuindeksiä.

’Ei merkittävää haittaa’ -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahoitustuotteeseen sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahoitustuotteeseen sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Sijoitussalkun sijoituskohteet edistävät laajasti ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä eri ominaisuuksia kuten ilmastonmuutoksen hillintää sekä sosiaalisen vastuun huomioimista yritystoiminnassa. Ominaisuuksia edistetään sijoituskohteen kestävyysanalyysillä sisällyttämällä kestävyystekijöiden arvioinnin sijoitusvalintoihin, vaikuttamalla yhtiöiden toimintaan sekä rajaamalla pois sijoitusuniversumista yhtiöitä, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä tai korruptiota koskevia normeja sekä yhtiöitä, jotka harjoittavat ympäristölle, sosiaaliselle vastuulle tai yhteiskunnalle haitallista tai kiistanalaista toimintaa. Edellä mainituilla rajauksilla sekä yrityskohtaisella hyvän hallintotavan toteutumisen analyysillä pyritään varmistamaan, että sijoituskohteena olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja. Sijoituskohteet edistävät ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä ominaisuuksia rajoittamalla sijoittamista energiantuotantoon kivihiilellä, ruskohiilellä tai turpeella, sekä sijoittamalla hiili-intensiivisillä toimialoilla vain hiilijalanjäljeltään parhaisiin yhtiöihin.

LähiTapiola Varainhoito huomioi sijoitussalkun sijoituskohteiden omaisuudenhoitajana sijoituspäätöksissä yrityksiin vaikuttavat kestävyystekijät (ESG), sijoitusten arvoon mahdollisesti vaikuttavat kestävyysriskit sekä yritysten toiminnasta aiheutuvat pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset kestävän sijoittamisen periaatteidensa mukaisesti.


LähiTapiola Varainhoito arvioi merkittävimmäksi osake- ja yrityslainasijoitusten arvoon mahdollisesti vaikuttavaksi kestävyysriskiksi
ilmastonmuutokseen liittyvät siirtymäriskit. Riskiä hallitaan rajaamalla sijoituksia kriittisille toimialoille ja siten riskin vaikutus osake-ja yrityslainasijoitusten tuottoon on rajallinen.

Raportointi

Sijoitussalkusta raportoidaan vuosittain seuraavat mittarit, jotka kuvaavat ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien
toteutumista: sijoitusten kestävyysluokitusten jakauma, hiili-intensiteetti, kansainvälisten normien rikkojat- jakauma.


Sijoitussalkun mahdolliset muut sijoitukset, jotka eivät edistä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, liittyvät likviditeetin hallintaan.

Sijoitussalkussa huomioidaan sijoituspäätösten pääasiallisia haitallisia kestävyysvaikutuksia ja niiden toteutumisesta raportoidaan
määräaikaiskatsauksissa vuosittain.

Rajaukset

Seuraavat ympäristöön, hyvään hallintotapaan ja sosiaaliseen vastuuseen liittyvät rajaukset ovat sijoituspäätöksiä sitovia:

  • Sijoitussalkku ei sijoita yhtiöihin, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä tai korruptiota koskevia normeja.
  • Sijoitussalkku ei sijoita yhtiöihin, jotka valmistavat kiistanalaisia aseita tai niiden valmistamiseen käytettäviä komponentteja.
  • Sijoitussalkku ei sijoita yhtiöihin, joiden liikevaihdosta yli 5 prosenttia tulee aikuisviihdetuotteista ja -palveluista, perinteisten aseiden valmistuksesta, tupakkatuotteiden valmistuksesta tai uhkapeleistä.
  • Sijoitussalkku ei sijoita yrityksiin, joiden pääasiallinen ansaintamalli perustuu kuluttajille suunnattuihin pikaluottoihin.
  • Sijoitussalkku ei sijoita heikoimman ulkopuolisen ESG -luokituksen saaneisiin yhtiöihin, joilla ei ole suunnitelmaa selkeistä toimenpiteistä toimintansa parantamiseksi.
  • Sijoitussalkku ei sijoita yrityksiin, joiden liikevaihdosta yli 25 prosenttia muodostuu energiantuotannossa käytettävän kivihiilen, ruskohiilen tai turpeen tuottamisesta, tai energiantuotannosta vähintään 25 prosenttia perustuu kivihiileen, ruskohiileen tai turpeeseen.
  • Hiili-intensiivisillä toimialoilla Sijoitussalkku sijoittaa hiilijalanjäljeltään parhaisiin yrityksiin, sekä sellaisiin yrityksiin, joiden arvioidaan kuuluvan selkeisiin parantajiin.
  • Yhtiön hiili-intensiteetti saattaa rajoittaa sijoituksen painoarvoa sijoitussalkussa.