Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Strategia 30

Sijoitussalkun varat sijoitetaan kustannustehokkaasti globaaleille osake- ja korkomarkkinoille kohteisiin, joihin itsekin vakuutusyhtiönä sijoitamme. Varat hajautetaan omaisuusluokkien välillä ja sisällä. Salkku sopii sinulle, jos haluat omaisuudenhoitajan hoitamaan varojasi ja päättää itse vain kokonaisriskitasosta.

Voit varata tästä ajan tapaamiseen, niin pääset juttelemaan säästämisen ja sijoittamisen asiantuntijan kanssa. Voit jättää myös soittopyynnön ja olemme sinuun pian yhteydessä.

Tietoa kestävyydestä

Strategia 30 -sijoitussalkku edistää artiklan 8 mukaisesti ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Sijoituskohteiden luokittelu perustuu EU:n tiedonantoasetukseen (EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla koskeva asetus (2019/2088), Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR).

Strategia 30 -sijoitussalkku edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla pääosan sijoituksistaan
rahoitustuotteisiin tai SFDR:n soveltamisalan ulkopuolisiin sijoituskohteisiin, jotka jäljempänä kerrotulla tavoin edistävät muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia (ns vaalean vihreä) taikka tekevät kestäviä sijoituksia (ns tumman vihreä). Vaalean vihreiden ja tumman vihreiden sijoitusten toteutunut osuus salkusta riippuu muun muassa sijoitussalkun raportointihetken omaisuusluokka-allokaatiosta.

Sijoitussalkun tavoitteena ei ole tehdä tiettyä vähimmäismäärää SFDR:n tarkoittamia kestäviä sijoituksia. Sijoitussalkulla ei ole yleistä vertailuindeksiä eikä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseen liittyvää vertailuindeksiä.

Sijoitussalkun sijoituskohdevalinnassa ei huomioida pääasiallisia haitallisia kestävyysvaikutuksia. Sijoituskohteiden varainhoitajat
huomioivat osassa sijoituksia pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset kestävän sijoittamisen periaatteidensa mukaisesti.

’Ei merkittävää haittaa’ -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahoitustuotteeseen sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahoitustuotteeseen sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Raportointi

Sijoitussalkusta raportoidaan vuosittain seuraavat mittarit, jotka kuvaavat ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista:

 • ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia edistävien tai vastaavien periaatteiden mukaan hoidettavien SFDR:n soveltamisalan ulkopuolisten sijoitusten sekä kestävien sijoitusten osuus sijoitussalkusta
 • ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia edistävien sekä kestävien sijoitusten osuus osake-, yrityslaina-, valtionlainasijoituksissa.
 • niiden sijoituskohteiden osuus, joissa huomioidaan ja raportoidaan pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset


Sijoitussalkun sijoituskohteet edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eri omaisuusluokissa seuraavasti

Osake- ja yrityslainasijoitukset

(Korkostrategiassa ei osakesijoituksia)

Sijoituskohteet edistävät laajasti ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä eri ominaisuuksia kuten ilmastonmuutoksen hillintää sekä sosiaalisen vastuun huomioimista yritystoiminnassa. Ominaisuuksia edistetään sijoituskohteen kestävyysanalyysillä, sisällyttämällä kestävyystekijöiden arviointi sijoitusvalintoihin, vaikuttamalla yhtiöiden toimintaan sekä rajaamalla pois sijoitusuniversumista yhtiöitä, jotka ovat rikkoneet
kansainvälisiä ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä tai korruptiota koskevia normeja sekä yhtiöitä, jotka harjoittavat ympäristölle, sosiaaliselle vastuulle tai yhteiskunnalle haitallista tai kiistanalaista toimintaa. Edellä mainituilla rajauksilla sekä yrityskohtaisella hyvän hallintotavan toteutumisen analyysillä pyritään varmistamaan, että sijoituskohteena olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja. Sijoituskohteet edistävät ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä ominaisuuksia rajoittamalla sijoittamista energiantuotantoon kivihiilellä, ruskohiilellä tai turpeella, sekä sijoittamalla hiili-intensiivisillä
toimialoilla vain hiilijalanjäljeltään parhaisiin yhtiöihin.

Yllä olevien ominaisuuksien lisäksi, muissa kuin Korkostrategiassa sijoituskohteena olevan LähiTapiola Kestävä Ympäristö -rahaston tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia sijoittamalla yrityksiin, joiden toiminnalla arvioidaan olevan positiivinen vaikutus kestävään kehitykseen ympäristönäkökulmasta ja joiden ei odoteta aiheuttavan merkittävää haittaa ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyville tekijöille (ESG).

Sijoituskohteena olevan LähiTapiola Kestävä Vaikuttajakorko -rahaston tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia sijoittamalla velkakirjoihin, joilla arvioidaan olevan positiivinen vaikutus ilmastonmuutoksen hillintään tai kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen tai sellaisten yritysten liikkeellelaskemiin velkakirjoihin, joiden toiminnalla arvioimme olevan positiivinen vaikutus ilmastonmuutokseen tai kestävään kehitykseen ja joiden ei odoteta aiheuttavan merkittävää haittaa ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyville tekijöille (ESG).

LähiTapiola Varainhoito huomioi sijoitussalkun sijoituskohteiden omaisuudenhoitajana sijoituspäätöksissä yrityksiin vaikuttavat kestävyystekijät (ESG), sijoitusten arvoon mahdollisesti vaikuttavat kestävyysriskit sekä yritysten toiminnasta aiheutuvat pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset kestävän sijoittamisen periaatteidensa
mukaisesti.

LähiTapiola Varainhoito arvioi merkittävimmäksi osake- ja yrityslainasijoitusten arvoon mahdollisesti vaikuttavaksi kestävyysriskiksi ilmastonmuutokseen liittyvät siirtymäriskit. Riskiä hallitaan rajaamalla
sijoituksia kriittisille toimialoille ja siten riskin vaikutus osake-ja yrityslainasijoitusten tuottoon on rajallinen.

Valtionlainat

Sijoituskohteet edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kuten ilmastonmuutoksen vaikutusten ja institutionaalisten rakenteiden toimivuuden huomioimista. Ominaisuuksia edistetään sijoituskohteen kestävyysanalyysillä, sisällyttämällä kestävyystekijöiden arviointi sijoitusvalintoihin, painottamalla sijoituksissaan paremman kestävyysluokituksen liikkeellelaskijoita ja/tai sijoittamalla ns. vihreisiin, social ja sustainability -lainoihin.

LähiTapiola Varainhoito huomioi sijoitussalkun sijoituskohteiden omaisuudenhoitajana sijoituspäätöksissä liikkeellelaskijoihin vaikuttavat kestävyystekijät (ESG), sijoitusten arvoon mahdollisesti vaikuttavat kestävyysriskit sekä liikkeellelaskijoiden toiminnasta aiheutuvat pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset kestävän sijoittamisen periaatteidensa mukaisesti.

LähiTapiola Varainhoito arvioi merkittävimmiksi valtionlainasijoitusten arvoon mahdollisesti vaikuttaviksi kestävyysriskeiksi korruption ja instituutionaalisten rakenteiden toimimattomuuden. Riskejä hallitaan huolellisella sijoituskohdeanalyysilla ja -valinnalla. Siksi niiden vaikutus valtionlainasijoitusten tuottoon on rajallinen.

Muut sijoitukset

Sijoitussalkku voi sijoittaa myös sijoituskohteisiin, jotka eivät edistä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia likviditeetin, riskien tai kustannusten hallintaan liittyvistä syistä, jos tarjolla ei ole tarkoitukseen sopivaa kestävyysominaisuuksia edistävää tai kestäviä sijoituksia tekevää sijoituskohdetta taikka jos, kyseisessä omaisuusluokassa tai markkina-alueella ei ole tarjolla kestävyysominaisuuksia edistäviä tai kestäviä sijoituksia tekeviä sijoituskohteita.

Näitä sijoituksia ovat esimerkiksi sijoitukset kehittyville korkomarkkinoille ja globaaleille High Yield -markkinoille, jotka tehdään toisiin rahastoihin sijoittavien rahastojen muodossa. Kustakin kohderahastoa hoitavasta
rahastokumppanista tehdään kestävyysanalyysi, jossa arvioidaan rahastokumppanin kestävyyteen liittyviä toimintatapoja ja
raportointia. Vähimmäisvaatimus arvopaperisijoituksissa käytetyille rahastokumppaneille on YK:n tukemiin vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin sitoutuminen ja hyvät kestävän sijoittamisen käytännöt.

LähiTapiola Varainhoito arvioi sijoitussalkun sijoituskohteiden omaisuudenhoitajana, että Kehittyvien korkomarkkinoiden ja
globaalien High Yield -markkinoiden sijoituksissa kestävyysriskit liittyvät rahastokumppanin valitsemiin sijoituskohteisiin ja ne vaikuttavat rahastokumppanin sijoituskohteita koskevien sijoituspäätösten kautta.
Riskin vaikutusta tuottoon rajataan valitsemalla rahastokumppanit, joiden kestävyyteen liittyvät prosessit ja toimintatavat katsotaan riittäviksi. Siten riskien vaikutus kehittyvien korkomarkkinoiden ja High Yield -markkinoiden tuottoon on rajallinen.

Rajaukset

Seuraavat ympäristöön, hyvään hallintotapaan ja sosiaaliseen vastuuseen liittyvät rajaukset ovat sijoituspäätöksiä sitovia:

 • Sijoitussalkku ei sijoita yhtiöihin, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä tai korruptiota koskevia normeja.
 • Sijoitussalkku ei sijoita yhtiöihin, jotka valmistavat kiistanalaisia aseita tai niiden valmistamiseen käytettäviä komponentteja.
 • Sijoitussalkku ei sijoita yhtiöihin, joiden liikevaihdosta yli 5 prosenttia tulee aikuisviihdetuotteista ja -palveluista, perinteisten aseiden valmistuksesta, tupakkatuotteiden valmistuksesta tai uhkapeleistä.
 • Sijoitussalkku ei sijoita yrityksiin, joiden pääasiallinen ansaintamalli perustuu kuluttajille suunnattuihin pikaluottoihin.
 • Sijoitussalkku ei sijoita heikoimman ulkopuolisen ESG -luokituksen saaneisiin yhtiöihin, joilla ei ole suunnitelmaa selkeistä toimenpiteistä toimintansa parantamiseksi.
 • Sijoitussalkku ei sijoita yrityksiin, joiden liikevaihdosta yli 25 prosenttia muodostuu energiantuotannossa käytettävän kivihiilen, ruskohiilen tai turpeen tuottamisesta, tai energiantuotannosta vähintään 25 prosenttia perustuu kivihiileen, ruskohiileen tai turpeeseen.
 • Hiili-intensiivisillä toimialoilla Sijoitussalkku sijoittaa hiilijalanjäljeltään parhaisiin yrityksiin, sekä sellaisiin yrityksiin, joiden arvioidaan kuuluvan selkeisiin parantajiin.
 • Yhtiön hiili-intensiteetti saattaa rajoittaa sijoituksen painoarvoa sijoitussalkussa.