Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Laaja Maltti

Sijoitussalkun varat sijoitetaan perinteisten osakkeiden ja korkojen lisäksi kiinteistö- pääoma- ja vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Salkku on järkevä avaimet käteen-ratkaisu sinulle, jos haluat mahdollisimman kattavan hajautuksen, omaisuudenhoitajan hoitamaan varojasi ja päättää itse vain kokonaisriskitasosta.

Voit varata tästä ajan tapaamiseen, niin pääset juttelemaan säästämisen ja sijoittamisen asiantuntijan kanssa. Voit jättää myös soittopyynnön ja olemme sinuun pian yhteydessä.

Tietoa kestävyydestä

Laaja Maltti-sijoitussalkku edistää artiklan 8 mukaisesti ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Sijoituskohteiden luokittelu perustuu EU:n tiedonantoasetukseen (EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla koskeva asetus (2019/2088), Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR).

Laaja Maltti-sijoitussalkku edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla pääosan sijoituksistaan rahoitustuotteisiin, SFDR:n soveltamisalan ulkopuolisiin yhteissijoitusrakenteisiin muihin sijoituskohteisiin, jotka jäljempänä kerrotulla tavoin edistävät muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia (ns vaalean vihreä) tai tekevät kestäviä sijoituksia (ns tumman vihreä).

Vaalean vihreiden ja tumman vihreiden sijoitusten toteutunut osuus salkusta riippuu muun muassa sijoitussalkun raportointihetken omaisuusluokka-allokaatiosta.

Sijoitussalkun tavoitteena ei ole tehdä tiettyä vähimmäismäärää SFDR:n tarkoittamia kestäviä sijoituksia. Sijoitussalkulla ei ole yleistä vertailuindeksiä eikä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseen liittyvää vertailuindeksiä.
Sijoitussalkun sijoituskohdevalinnassa ei huomioida pääasiallisia haitallisia kestävyysvaikutuksia. Sijoituskohteiden varainhoitajat huomioivat osassa sijoituksia pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset kestävän sijoittamisen periaatteidensa mukaisesti.

’Ei merkittävää haittaa’ -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahoitustuotteeseen sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahoitustuotteeseen sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Raportointi

Sijoitussalkusta raportoidaan vuosittain seuraavat mittarit, jotka kuvaavat ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista:

  • ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia edistävien tai vastaavien periaatteiden mukaan hoidettavien SFDR:n soveltamisalan ulkopuolisten sijoitusten sekä kestävien sijoitusten osuus sijoitussalkusta
  • ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia edistävien sekä kestävien sijoitusten osuus osake-, yrityslaina-, valtionlaina- ja kiinteistösijoituksissa
  • niiden sijoituskohteiden osuus, joissa huomioidaan ja raportoidaan pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset

Sijoitussalkun sijoituskohteet edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eri omaisuusluokissa seuraavasti

Osake- ja yrityslainasijoitukset

Sijoituskohteet edistävät laajasti ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä eri ominaisuuksia kuten ilmastonmuutoksen hillintää sekä sosiaalisen vastuun huomioimista yritystoiminnassa. Ominaisuuksia edistetään sijoituskohteen kestävyysanalyysillä, sisällyttämällä kestävyystekijöiden arviointi sijoitusvalintoihin, vaikuttamalla yhtiöiden toimintaan sekä rajaamalla pois sijoitusuniversumista yhtiöitä, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä tai korruptiota koskevia normeja sekä yhtiöitä, jotka harjoittavat ympäristölle, sosiaaliselle vastuulle tai yhteiskunnalle haitallista tai kiistanalaista toimintaa. Edellä mainituilla rajauksilla sekä yrityskohtaisella hyvän hallintotavan toteutumisen analyysillä pyritään varmistamaan, että sijoituskohteena olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja. Sijoituskohteet edistävät ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä ominaisuuksia rajoittamalla sijoittamista energiantuotantoon kivihiilellä, ruskohiilellä tai turpeella, sekä sijoittamalla hiili-intensiivisillä toimialoilla vain hiilijalanjäljeltään parhaisiin yhtiöihin.

Yllä olevien ominaisuuksien lisäksi, sijoituskohteena olevan LähiTapiola Kestävä Ympäristö –rahaston tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia sijoittamalla yrityksiin, joiden toiminnalla arvioidaan olevan positiivinen vaikutus kestävään kehitykseen ympäristönäkökulmasta ja joiden ei odoteta aiheuttavan merkittävää haittaa ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyville tekijöille (ESG).

Sijoituskohteena olevan LähiTapiola Kestävä Vaikuttajakorko –rahaston tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia sijoittamalla velkakirjoihin, joilla arvioidaan olevan positiivinen vaikutus ilmastonmuutoksen hillintään tai kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen tai sellaisten yritysten liikkeellelaskemiin velkakirjoihin, joiden toiminnalla arvioimme olevan positiivinen vaikutus ilmastonmuutokseen tai kestävään kehitykseen ja joiden ei odoteta aiheuttavan merkittävää haittaa ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyville tekijöille (ESG).

LähiTapiola Varainhoito huomioi sijoitussalkun sijoituskohteiden omaisuudenhoitajana sijoituspäätöksissä yrityksiin vaikuttavat kestävyystekijät (ESG), sijoitusten arvoon mahdollisesti vaikuttavat kestävyysriskit sekä yritysten toiminnasta aiheutuvat pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset kestävän sijoittamisen periaatteidensa mukaisesti.

LähiTapiola Varainhoito arvioi merkittävimmäksi osake- ja yrityslainasijoitusten arvoon mahdollisesti vaikuttavaksi kestävyysriskiksi ilmastonmuutokseen liittyvät siirtymäriskit. Riskiä hallitaan rajaamalla sijoituksia kriittisille toimialoille ja siten riskin vaikutus osake-ja yrityslainasijoitusten tuottoon on rajallinen.

Valtionlainat

Sijoituskohteet edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kuten ilmastonmuutoksen vaikutusten ja institutionaalisten rakenteiden toimivuuden huomioimista. Ominaisuuksia edistetään sijoituskohteen kestävyysanalyysillä, sisällyttämällä kestävyystekijöiden arviointi sijoitusvalintoihin, painottamalla sijoituksissaan paremman kestävyysluokituksen liikkeellelaskijoita ja/tai sijoittamalla ns vihreisiin, social ja sustainability –lainoihin.

LähiTapiola Varainhoito huomioi sijoitussalkun sijoituskohteiden omaisuudenhoitajana sijoituspäätöksissä liikkeellelaskijoihin vaikuttavat kestävyystekijät (ESG), sijoitusten arvoon mahdollisesti vaikuttavat kestävyysriskit sekä liikkeellelaskijoiden toiminnasta aiheutuvat pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset kestävän sijoittamisen periaatteidensa mukaisesti.

LähiTapiola Varainhoito arvioi merkittävimmiksi valtionlainasijoitusten arvoon mahdollisesti vaikuttaviksi kestävyysriskeiksi korruption ja instituutionaalisten rakenteiden toimimattomuuden. Riskejä hallitaan huolellisella sijoituskohdeanalyysilla ja -valinnalla. Siksi niiden vaikutus valtionlainasijoitusten tuottoon on rajallinen.

Kiinteistösijoitukset

Pääosassa kiinteistösijoituksia edistetään ympäristöön liittyviä ominaisuuksia, kuten energiatehokkuutta, hiilineutraalisuutta ja saavutettavuutta. Ominaisuuksia edistetään huomioimalla ympäristöön liittyviä tekijöitä sijoituspäätöksissä ja kiinteistöjen hallinnoinnissa.
Kiinteistösijoituskohteiden hallinnoijat ovat esimerkiksi sitoutuneet parantamaan hallinnoimiensa kiinteistöjen energiatehokkuutta vähintään kiinteistöalan energiatehokkuussopimusten edellyttämien säästötavoitteiden mukaisesti tai asettaneet hiilineutraaliustavoitteen käytönaikaisen energiankulutuksen osalta vuoteen 2030.

Uusia kohteita hankittaessa huomioidaan esimerkiksi kohteiden energiatehokkuuden parantamismahdollisuudet, uusiutuvan energiankäytön lisäämismahdollisuudet sekä muuntojoustavuuden. Lisäksi sijoituskohteita tarkasteltaessa kiinnitetään huomiota sijaintiin ja kiinteistöjen saavutettavuuteen.

Merkittävimmiksi kiinteistösijoituksiin liittyviksi kestävyysriskeiksi arvioidaan ilmastonmuutoksen vaikutukset kiinteistöjen sijainnille sekä ylläpito- ja korjauskustannuksille. Riskejä hallitaan huolellisella kohteiden kestävyysanalyysillä ja riskienhallintasuunnitelmalla. Siksi kestävyysriskien vaikutus kiinteistöjen tuottoon on rajallinen.

Muut sijoitukset

Sijoitussalkku voi sijoittaa myös sijoituskohteisiin, jotka eivät edistä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia likviditeetin, riskien tai kustannusten hallintaan liittyvistä syistä, jos tarjolla ei ole tarkoitukseen sopivaa kestävyysominaisuuksia edistävää tai kestäviä sijoituksia tekevää sijoituskohdetta taikka jos, kyseisessä omaisuusluokassa tai markkina-alueella ei ole tarjolla kestävyysominaisuuksia edistäviä tai kestäviä sijoituksia tekeviä sijoituskohteita.

Näitä sijoituksia ovat esimerkiksi pääomasijoitukset ja sijoitukset kehittyville korkomarkkinoille ja globaaleille High Yield –markkinoille, jotka tehdään toisiin rahastoihin sijoittavien rahastojen muodossa. Kustakin kohderahastoa hoitavasta rahastokumppanista tehdään kestävyysanalyysi, jossa arvioidaan rahastokumppanin kestävyyteen liittyviä toimintatapoja ja raportointia. Vähimmäisvaatimus arvopaperisijoituksissa käytetyille rahastokumppaneille on YK:n tukemiin vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin sitoutuminen ja hyvät kestävän sijoittamisen käytännöt. Pääomasijoituksissa käytetyiltä rahastokumppaneilta edellytetään YK:n tukemien vastuullisen sijoittamisen periaatteiden huomioimista.

LähiTapiola Varainhoito arvioi sijoitussalkun sijoituskohteiden omaisuudenhoitajana, että toisiin rahastoihin sijoittavien rahastojen kestävyysriskit liittyvät rahastokumppanin valitsemiin sijoituskohteisiin ja ne vaikuttavat rahastokumppanin sijoituskohteita koskevien sijoituspäätösten kautta. Riskin vaikutusta tuottoon rajataan valitsemalla rahastokumppanit, joiden kestävyyteen liittyvät prosessit ja toimintatavat katsotaan riittäviksi. Siten riskien vaikutus toisiin rahastoihin sijoittavien rahastojen tuottoon on rajallinen.

Muita sijoituksia ovat myös esimerkiksi osa kiinteistösijoituksista, jos kiinteistöomaisuusluokassa tai markkina-alueella ei ole tarjolla kestävyysominaisuuksia edistäviä tai kestäviä sijoituksia tekeviä sijoituskohteita. Kestävyysriskin vaikutusta tuottoon rajataan valitsemalla rahastojen hoitajat, joiden kestävyyteen liittyvät prosessit ja toimintatavat katsotaan riittäviksi.