Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Sijoituskiinteistöt

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Sijoituskiinteistöt sopii säästäjille ja sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa Suomen kiinteistömarkkinalle helposti ja hyvin hajautetusti. Sijoituskohteena on muun muassa toimistoja, liikekiinteistöjä sekä asuntoja. Tutustu rahaston neljännesvuosikatsaukseen.

Rahastomerkinnät ilman merkintäpalkkiota!

Kestävyys sijoitustoiminnassa

Valittaessa Rahastoon uusia sijoituskohteita tarkastellaan huolellisesti erilaisia kestävyysriskejä. Kestävyysriskillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jonka toteutumisella saattaisi olla merkittävä kielteinen vaikutus sijoituksen arvoon. Tarkastelu kattaa myös ilmastonmuutokseen liittyvät ilmastoriskit, jotka jaotellaan transitioriskeihin sekä fyysisiin ja sosiaalisiin riskeihin.

Transitioriskejä tarkastellaan uusien kohteiden osalta ympäristö- ja teknisten selvitysten avulla. Merkittävimmät transitioriskit liittyvät kiinteistöjen ostoenergian käytöstä ja hiilidioksidipäästöistä muodostuviin kustannuksiin. Fyysiset riskit ovat ilmastonmuutoksen aiheuttamia suoria negatiivisia muutoksia, jotka vaikuttavat kiinteistöjen kuntoon ja ylläpitokustannuksiin. Merkittävimmät fyysiset riskit liittyvät rankkasateisiin ja vedenpinnan nousuun. Muita fyysisiä riskejä ovat viistotuulet sekä suuret lämpötilavaihtelut, jotka aiheuttavat rasitusta kiinteistöjen kunnolle pitkällä aikavälillä. Sosiaalisten riskien osalta Suomessa sijaitseviin kiinteistöihin ei kohdistu merkittäviä muutoksia.
Rahasto ei sijoita kiinteistöihin, joihin liittyvät kestävyysriskit on arvioitu liiallisiksi ja niiden mahdolliset tuotto- ja/tai riskivaikutukset hallitsemattomiksi.

Nykyisten arvioiden perusteella ympäristöolosuhteet muuttuvat Suomessa lämpötilan nousun osalta globaalisti verrattuna keskimääräistä enemmän, mutta olosuhteet säilyvät elinkelpoisina ja tunnistettujen kestävyysriskien arvioinnin perusteella ilmastonmuutoksen vaikutuksien taloudellinen vaikuttavuus jää suhteellisen pieneksi. Kiinteistöjen ylläpitokustannukset nousevat ilmastonmuutoksen myötä jonkin verran, samoin ylläpitoon liittyvät korjauskustannukset.
Rahasto edistää ympäristöön liittyviä ominaisuuksia, kuten energiatehokkuutta ja saavutettavuutta. Ominaisuuksia edistetään huomioimalla ympäristöön liittyviä tekijöitä sijoituspäätöksissä, kiinteistöjen hallinnoinnissa ja ylläpidossa.

Rahasto arvioi uusia kohteita hankittaessa kohteiden muuntojoustavuutta ja kehitysmahdollisuuksia. Sijoituspäätöksien yhteydessä arvioidaan energiatehokkuuden parantamismahdollisuudet ja uusiutuvan energiankäytön lisäämismahdollisuudet. Lisäksi sijoituskohteita tarkasteltaessa kiinnitetään huomiota sijaintiin ja sen saavutettavuuteen.

Rahasto on sitoutunut parantamaan hallinnoimiensa kiinteistöjen energiatehokkuutta vähintään kiinteistöalan energiatehokkuussopimusten edellyttämien säästötavoitteiden mukaisesti. Kohteiden ympäristövastuullisuuden toteamiseksi käytetään muun muassa kansainvälisiä ympäristösertifiointeja. Rahaston hankkima kiinteistösähkö on alkuperävarmennettua uusiutuvaa sähköä, kuten esimerkiksi tuulisähköä. Kiinteistöjen energiankulutusta (sähkö, lämpöenergia, jäähdytys ja vesi) seurataan jatkuvasti; kulutusanalyysissä hyödynnetään tekoälyyn perustuvaa analyysiä. Rahaston hallinnoimien kohteiden ylläpidon tasoa, teknistä kuntoa ja taloudellista suorituskykyä seurataan jatkuvasti. Kiinteistöjen ylläpitostrategiassa huomioidaan kustannus- sekä energiatehokkuus ja niitä kehitetään systemaattisesti pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmien avulla.

Rahaston tavoitteena ei ole tehdä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2019/2088 kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (”SFDR-asetus”) mukaisia kestäviä sijoituksia eikä tehdä sijoituksia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2020/852 kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä ja asetuksen 2019/2088 muuttamisesta (”Taksonomia-asetus”) kriteerit täyttäviin ympäristön kannalta kestäviin taloudellisiin toimintoihin, siirtymätoimintoihin tai mahdollistaviin taloudellisiin toimintoihin. ’Ei merkittävää haittaa’ –periaate on yksi EU-sääntelyn kestävien taloudellisten toimintojen kriteeristä. ’Ei merkittävää haittaa’ -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahoitustuotteeseen sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahoitustuotteeseen sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Rahaston vastuullisuutta arvioidaan vuosittain kansainvälisen GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) -vastuullisuusvertailun avulla osana Rahastoyhtiön emoyhtiö LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy:n raportointikokonaisuutta. Kansainvälinen vastuullisuusvertailu alan muihin sijoittajiin antaa puolueettoman arvion vastuullisuustyön tuloksista ja ohjaa vastuullisuustyön jatkuvassa kehittämisessä.

Rahasto raportoi seuraavista asioista vuosittain:

  • kiinteistökohteiden energialuokat
  • toteutunut energiankulutus
  • energian käytöstä aiheutuneet hiilidioksidipäästöt
  • toteutetut energiansäästötoimenpiteet
  • toteutuneet jätekertymät
  • ympäristösertifioinnit

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä. SFDR-asetuksen mukaisia haitallisia kestävyysvaikutuksia ei tällä hetkellä huomioida Rahaston sijoituspäätöksissä, koska näistä ei ole saatavissa riittävän luotettavasti tietoja. Haitalliset kestävyysvaikutukset pyritään huomioimaan sitä mukaa ja siinä laajuudessa, kun niihin liittyvää tietoa on saatavilla.

Lisätietoja Rahastoyhtiön kestävän sijoittamisen periaatteista on saatavilla LähiTapiolan verkkosivuilta.