Vastuuriskien hallinta

Kotitalous työnantajana

Vastuuriskillä tarkoitetaan tavanomaisesti elinkeinonharjoittajalle syntyviä vastuita tietyn normin (esimerkiksi lain, asetuksen tai viranomaismääräyksen) rikkomisen seuraamuksena, oman toiminnan tai tuotteen aiheuttamina tai sopimusrikkomuksen johdosta.

Vain tiedossa olevaa vastuuriskiä voidaan hallita

Yritystoiminnassa vastuu voi ilmetä monella tapaa ja olla luonteelta piilevää tai ainakin vaikeasti havaittavaa. Vaikka vahingonkorvausvastuiden osalta riskien tunnistaminen voi olla vaativaa, myös tältä osin kannattaa riskienhallintaan panostaa. Vastuuriskien huomioiminen yrityksen kaikissa liiketoimintaprosesseissa on suositeltavaa. Tarvittaessa kannattaa hankkia asiantuntijan apua.

Vastuuriskienhallinta on tietoista päätöksentekoa ja siten osa hyvin organisoitua riskienhallintaprosessia. Osan vastuuriskeistä voi vakuuttaa. Vastuuvakuuttaminen on osa yrityksen riskienhallinnan keinovalikoimaa. Sen sijaan varsinaista liiketoimintariskiä ei voi vastuuvakuutuksella vakuuttaa. Jos vastuuriski jätetään omalle vastuulle, tulee suunnitella, mihin toimiin ryhdytään riskin poistamiseksi tai rajoittamiseksi. Vastuuriskien käsittely edellyttää myös riskin uudelleenarviointia säännöllisin aikavälein.

Vastuuriskien hallinnalla tavoitellaan tilannetta, jossa vastuuriskit eivät toteudu tai toteutuessaan jäävät vaikutuksiltaan mahdollisimman vähäisiksi. Tähän voidaan pyrkiä koulutuksella ja ohjeistuksella, teknisin suojauksin ja juridisin keinoin.


Lue lisää


Tyypillisiä vastuuriskejä

Tyypillisiä yrityksen vastuuriskejä ovat:
• virheellinen, vahingollinen tai turvaton tuote tai palvelu, joka käyttötarkoituksessaan aiheuttaa henkilö-, esine- tai taloudellisia vahinkoja
• huolimaton asennustyö, mikä aiheuttaa asennetun materiaalin toimimattomuuden tai virhetoiminnan
• asennustyön yhteydessä muulle omaisuudelle aiheutunut omaisuusvahinko

Miten vastuuriskejä voi minimoida?

Vastuuriskien hallinta on hyvin laaja alue. Vastuuriskien luonteesta johtuen torjuntakeinojen hahmottaminen on vaikeaa. Alkuvaiheen hallintakeino on riskien kartoitus, jolla arvioidaan, mitä vahinkoja toiminnassa voi tapahtua tai mitä vaaraa tuotteet voivat aiheuttaa.

Tuotteen oikean käyttötavan varmistamiseksi on henkilökuntaa ja loppukäyttäjiä ohjeistettava tuotteen käytöstä ja ominaisuuksista. Tuotteen kanssa tekemisiin joutuville on annettava selkeät käyttöohjeet sekä tarvittaessa erikseen turvallisuus- ja käyttökoulutukset. Valmistusvaiheessa olennaisia tekijöitä vastuuriskien kannalta ovat tuotetestaukset, laadunvalvonta ja dokumentointi.

Suojavälineiden käyttö sekä tuotannossa, asentamisessa että tarvittaessa tuotteita käytettäessä voi vähentää virheellisestä tuotteesta aiheutuvia haittoja.

Juridiselta näkökannalta sopimusten hallinta, jossa on käsitelty vastuun rajaukset, sopimusten hyväksymisvaltuudet, määräajat ja käyttörajoitukset on hyvin tärkeä keinovalikoima, jolla voidaan vähentää vahingon taloudellista määrää tuotteen valmistajalle tai toimittajalle.

Vastuun aiheuttamaa taloudellista riskiä voidaan pienentää tai hallita vakuuttamalla. Vastuuvahinkoihin liittyviä vakuutuksia ovat esimerkiksi toiminnan vakuutukset, tuotevakuutukset sekä erityisvakuutukset.

Vakuuttaminen

Vastuuvakuutuksista korvattavat vastuuvahingot ilmenevät kunkin vakuutuslajin omista ehdoista. Korvattavia vahinkolajeja voivat olla vakuutuksen ehdoista riippuen henkilö- ja esinevahingot sekä näistä seuraavat välittömät taloudelliset vahingot. Ammatilliseen toimintaan tarkoitetut vakuutukset kuten konsulttivastuuvakuutukset korvaavat myös varallisuusvahinkoja.

Ennen vastuuvakuutuksen myöntämistä tuotteen toimittaja ja vakuutusyhtiö arvioivat tuotteisiin ja toimintaan liittyvät riskit, jotka vaikuttavat vakuutuksen myöntöpäätökseen ja hintaan.

Lisätietoa vastuuvakuutuksista löydät muualta LähiTapiolan verkkosivuilta.

Kysymyksiä


Korvaako kosmetologin vastuuvakuutus jos pistoshoito aiheuttaa henkilövahingon?

Kauneushoitoloissa annettavissa täyteaineinjektioissa tai muissa vastaavissa toimenpiteissä, joissa läpäistään iho, on näkemyksemme mukaan korostunut infektioriski ja myös muita riskejä. LähiTapiola ei lähtökohtaisesti vakuuta tällaisia hoitoja. Eli jos kosmetologi tekee näitä hoitoja, teemme tarkemman riskikartoituksen ja sen pohjalta saatamme rajoittaa vakuutusta tämän toiminnan osalta.

Tavanomaiseen kosmetologitoimintaan kuuluvat hoidot kuuluvat vastuuvakuutukseen, jos vakuutetussa toiminnassa aiheutuu toiselle henkilö- ja esinevahinkoja ja vakuutettu on korvausvastuussa vahingosta. Kannattaa myös huomioida, että vastuuvakuutus ei kata potilasvahinkolain tarkoittamia potilasvahinkoja. Edellä mainitut tapaukset eivät kuitenkaan yleensä kuulu potilasvahinkolain piiriin. Potilasvahinkolain piiriin kuuluvat vain terveydenhuollon ammattihenkilöiden tekemät toimenpiteet.

Kosmetologien tekemät täyteainehoidot ovat siten aika haasteellisia vastuuvakuuttamisen näkökulmasta. Jos täyteaineinjektioita tekevät kosmetologit, niistä aiheutuneet vahingot eivät kuulu potilasvahinkolain piiriin, mutta niitä ei myöskään voi yleensä kattaa vapaaehtoisella vastuuvakuutuksella.

Tämä vastaus pohjautuu LähiTapiolan vakuutusratkaisuihin, joten näitä hoitoja tekevien on syytä aina selvittää omasta vakuutusyhtiöstään vakuutuksen kattavuus tarkemmin.