Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Turvallinen yritys

Vaikka lainsäädäntökin velvoittaa työnantajia moniin työpaikan ja työympäristön turvallisuutta edistäviin tekoihin ja työsuojelun järjestämiseen, niin arjen kiireessä nämä velvoitteet tahtovat unohtua.

LähiTapiolan Turvallinen yritys -ohjelmassa suurten yritysten hyvät käytännöt on muokattu pienten yritysten tarpeita ja resursseja vastaaviksi. Kantavana ajatuksena siinä on, että pienillä teoilla voidaan saada mahdollisimman suuri turvallisuushyöty.

Turvallinen yritys

Turvallinen yritys -ohjelma on pk-yrityksille tarkoitettu turvallisuuden kehittämisohjelma, joka sisältää turvallisuuden suunnittelua, johtamista sekä käytännön turvallisuustekoja. Ohjelma koostuu päivittäisistä työturvallisuuden ja -ympäristön eteen tehdyistä teoista. Se jakautuu kahteen osaan, turvastartti ja turvateot.

Turvastartti on kaikille yhteinen. Siinä kartoitat yrityksesi turvallisuuden kehittämistarpeet ja laadit työsuojelun toimintaohjelman.

Valitse lisäksi turvateoista yrityksellesi tärkeimmät 3-4 asiaa, joita alat ensimmäiseksi kehittää. Näitä ovat sähköturvallisuudesta huolehtiminen, murtosuojaus, alkusammutus, työterveyshuolto, tietoturvallisuus, ympäristöturvallisuus, koulutukset ja perehdyttäminen ja turvallisuustietoiskut.

Turvallinen yritys -ohjelman aineistosta on olemassa versiot eri toimialoille.

Turvastartti

Turvastartin tarkoituksena on kartoittaa turvallisuuden kehittämistarpeet sekä miettiä etukäteen kuinka vahingot ehkäistään tai miten toimitaan vahinkotapauksessa. Turvastartissa parannetaan myös turvallisen työpaikan yhtä tärkeimmistä turvallisuuden perusteista, järjestystä ja siisteyttä.

Riskienarviointi

Tavoitteena on tunnistaa turvallisuuspuutteet ja haasteet sekä miettiä ja toteuttaa tarvittavia korjaustoimenpiteitä. Näin vähäiset resurssit tulee käytettyä tehokkaasti ja suunnitellusti. Työnantajan tulee työturvallisuuslain mukaisesti selvittää ja tunnistaa työstä, työajoista, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä, jos niitä ei voida poistaa, arvioda niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle.

• Apuna voit käyttää LähiTapiolan lomaketta, joka on tulostettavassa versiossa mukana.

Työsuojelun toimintaohjelma

Yrityksellä tulee olla työpaikan turvallisuuden ja terveellisyyden edistämistä ja työkyvyn ylläpitämistä varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset. Työsuojelun toimintaohjelman laatiminen on lakisääteinen velvoite työnantajalle.

• Voit käyttää työsuojelun toimintaohjelman laatimisessa mallina LähiTapiolan lomaketta.
• Käytä työsuojelun toimintaohjelmaa tai vastaavaa hyödyksesi mm. turvallisuuskäytäntöjen viestinnässä työntekijöille tai muille yhteistyökumppaneille.

Järjestyksen ja siisteyden mittaus

Mittauksen tarkoituksena on arvioida työympäristön siisteyden ja järjestyksen taso. Mittausta tärkeämpi osa on luonnollisesti tilojen järjestykseen laittaminen.

• Tavoittele jatkuvaa järjestystä viikko- tai kuukausisiivoustalkoiden sijaan.
• Joissakin yrityksissä mittarin tulosta käytetään palkitsemisen perustana. Sitä voi käyttää myös viikoittaisena tarkastusmittarina.

Turvateot

Valitse 3-4 turvatekoa, jotka aiot turvastartin jälkeen toteuttaa. Tarkemmat ohjeet ovat turvatekokorteissa, joihin on merkittu kunkin turvateon vaatimukset.

Miksi turvallisuuden kehittämistä tarvitaan?

Turvallisuus on arvo!
• Jokaisella on oikeus turvalliseen työpaikkaan

Työturvallisuuslainsäädäntö
• Vastuullinen työpaikka noudattaa lakia
• Suomessa turvallisuuslainsäädäntö on viety pitkälle

Turvallisuus on osa toiminnan laatua
• Tapaturmat ovat merkkejä prosessin ongelmista ja epäkohdista
• Turvallisuuden hallinta on laadun hallintaa

Tapaturmilla on aina seurauksia, jotka maksavat
• Rasite niin henkisesti kuin taloudellisesti
• Inhimillisiä kärsimyksiä ei voi edes rahassa mitata

Turvallisuuskulttuuri peilaa työpaikan julkista kuvaa
• Hyvän työvoiman saatavuus, henkilöstön vaihtuvuus
• Millaisissa työpaikoissa ihmiset haluavat tulevaisuudessa työskennellä?

Työterveys ja työturvallisuus voi olla yksi yrityksen kilpailutekijä
• Turvallisuus on arkipäivää, osa liiketoiminnan kovaa ydintä