Hyödynnä materiaaleja

LähiTapiola LokalTapiola

Tämä osio sisältää LähiTapiolan asiantuntijoiden tuottamaa ja keräämää materiaalia yritysten ja organisaatioiden oman riskienhallintatyön tueksi.

Henkilöriskien hallinta

Tästä osiosta löydät henkilöriskien hallinnan ohjeita, työkaluja sekä koulutusmateriaalia, joita voit hyödyntää omassa riskienhallinnassa.


Ohjeita:

Työturvallisuus

Ohje henkilönsuojainten valinnasta, käytöstä, huollosta ja säilytyksestä.

Työhyvinvointi

Henkiseen hyvinvointiin, sen ylläpitämiseen ja sitä uhkaaviin tekijöihin liittyvä ohje.

Occupational safety

A guide for remote work occupational safety.

Työturvallisuus

Ohje tapaturmataajuuden laskennasta.

Video Tapaturmatutkinta

Työturvallisuus

Tapaturman tutkinnan tavoitteena on estää vastaavan läheltä piti -tilanteen tai tapaturman sattuminen ja poistaa todetut tapaturmavaaraa aiheuttavat tekijät.

Työturvallisuus

Työssä sattuneiden tapaturmien tutkintaan liittyviä ohjeita. Lisäksi ohje tapaturmantutkinnan työkalun tekemiseksi LähiTapiolan Riskienhallinnan työtilassa.

Työturvallisuus

Ohje työtapaturmien ehkäisemiseen liittyvien turvallisuushavaintojen kirjaamisesta.

Työturvallisuus

Työn riskien arviointiin liittyvä toimintaohje. Lisäksi ohje riskien arvioinnin työkalun tekemiseksi LähiTapiolan Riskienhallinnan työtilassa.

Työkaluja:

Arbetssäkerhet

Formulär för registrering av säkerhetsobservation.

Työturvallisuus

Uuden työntekijän perehdytykseen tarkoitettu lomake.

Occupational safety

A form to record safety observations.

Työturvallisuus

Lomake turvallisuus havaintojen kirjaamiseen.

Työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamisen kehittämissuunnitelma

Työhyvinvointi ja työkyky

Word-lomakepohja työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamisen kehittämissuunnitelmalle.

Työturvallisuus

Työsuojelun toimintaohjelman laatimiseen tarkoitettu lomakepohja.

Työsuojelun toimintaohjelma word-dokumenttina.

Työtapaturmien tutkintalomake

Työturvallisuus

Työtapaturmatutkintaan liittyvä syy-seuraus ja olosuhde - lomakemalli. Word-dokumentti.

Työturvallisuus

Työturvallisuuden itsearviointimatriisi

Verksamhetsprogram för arbetarskydd

Arbetssäkerhet

En blankettmall for verksamhetsprogram för arbetarskydd. Word-dokument.

Työturvallisuus

Lomake riskinarviointiin.

Muuta materiaalia ja työkaluja:

Työturvallisuuskeskus Työturvallisuuden mittaaminen

Työhyvinvointifoorumi Työtapaturman kustannuslaskuri Piku


Tapahtumat ja webinaarit

27.10. 2017 OUT OF OFFICE - Seminaari matkustus- ja liikkumisturvallisuudesta

Moni ei ehkä tiedä, että työmatka on usein heidän työnsä vaarallisin osuus. Työn luonteen muuttuminen, hektiset aikataulut sekä jatkuvasti kansainvälistyvä toimintaympäristö puolestaan asettavat omat haasteensa turvalliseen liikkumiseen ja matkustamiseen.

LähiTapiola järjesti aiheesta liiketoimintajohdolle, turvallisuuden ja riskienhallinnan ammattilaisille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille suunnatun, aamupäivän mittaisen seminaarin, jota oli mahdollista seurata myös online-lähetyksenä.

Puhujina tilaisuudessa olivat riskienhallinnan ja turvallisuuden eturivin ammattilaiset. Webinaarin tallenteet ja esitysmateriaalit tässä alla:

Tilaisuuden avaus - Jari Sundström, LähiTapiola

”Kyllä ennen oli hyvin – vai oliko?” – Jussi Pohjonen, Trafi - Esitysmateriaali

Liikenneturvallisuustyö yrityksissä, onko sitä? – Markus Nieminen, LähiTapiola - Esitysmateriaali

Taukohaastattelut, tunnelmia ja ajatuksia

Globaalin matkustamisen turvallisuus, haasteita ja mahdollisuuksia – Jere Peltonen, Ulkoministeriö - Esitysmateriaali

Case: Nokian Tyres, liikkumisen turvallisuus – Jukka Rikkinen, Nokian Renkaat

Tilaisuuden yhteenveto ja päätös – Anu Koskenvuo, LähiTapiola


Materiaalien käyttötarkoitukset


Ohjeet ovat yksittäiselle henkilölle tai henkilöryhmälle tarkoitettuja käytännön toimintaohjeita eri tilanteisiin.

Työkalut ovat vuorovaikutteisuutta edellyttäviä dokumentteja (esimerkiksi tarkastuslistoja, lomakkeita), joita voidaan käyttää esimerkiksi olemassa olevan tilanteen arviointiin.

Mallit ovat esimerkkiasiakirjoja tavasta toteuttaa jokin suunnitelma, lomake tai ohje. Malit eivät heti sellaisinaan sovi käyttöön, vaan niistä on muokattava kullekin yritykselle soveltuva oma asiakirjansa.

Koulutusmateriaalit ovat esitysmateriaaleja, joita voidaan käyttää esimerkiksi henkilöstön kouluttamiseen tietyiltä aihealueita.

Aineiston päivittäminen

Materiaaliosiota täydennetään jatkuvasti, joten tätä osiota kannattaa tutkia säännöllisesti.

Tekijänoikeudet

Materiaalin tekijänoikeudet kuuluvat LähiTapiola-ryhmälle, jollei muuten ole ilmoitettu dokumenttien sisällössä tai niihin viittaavissa linkeissä.

Vastuuvapautuslauseke

Näillä sivuilla esiintyvä materiaali on pyritty tuottamaan LähiTapiolan asiantuntijoiden toimesta asiakkaan saataville mahdollisimman virheettömässä muodossa. Materiaalissa voi kuitenkin esiintyä eri syistä johtuvia asia-, kirjoitus- tai tulkintavirheitä, joiden vuoksi materiaali ei välttämättä täysin vastaa viranomaisten tai lainsäädännön esittämiä vaatimuksia. Näitä materiaaleja hyödyntäessään käyttäjä vastaa itse siitä, että hänen toimintansa on voimassaolevan lainsäädännön ja viranomaisvaatimusten mukaista. Epäselvissä tai epävarmoissa tilanteissa tulee asia aina etukäteen tarkastaa toimivaltaiselta viranomaiselta. LähiTapiolaan ei voi kohdistaa vaatimuksia näiden materiaalien sisällön perusteella.