Päiväraha

Päivärahaa maksetaan tapaturmavamman tai ammattitaudin aiheuttamalta työkyvyttömyysajalta, jos työkyvyttömyys kestää tapaturmapäivän lisäksi vähintään kolme peräkkäistä päivää. Jos tapaturmavamman aiheuttama työkyvyttömyys on tätä pidempi, kolmen päivän omavastuuaikaa ei sovelleta. Päivärahaa ei makseta tapaturmapäivältä.

Ensimmäisen neljän viikon ajan työtapaturmasta alkaen päiväraha on yhtä suuri kuin työnantajan maksama sairausajan palkka. Päiväraha maksetaan tällöin kokonaan työnantajalle.

Jos sairausajan palkkaa ei ole maksettu, päivärahan perusteena ovat tapaturmaa edeltäneiden neljän viikon ansiot. Tällöin päiväraha maksetaan työntekijälle.

Tätä neljän viikon päivärahasäännöstä ei yleensä sovelleta tapaturmavakuutuslain 57 §:n mukaisissa vapaaehtoisissa vakuutuksissa.

Päiväraha vuosityöansion perusteella

Jos tapaturmavamma tai ammattitauti aiheuttaa työkyvyttömyyttä vielä neljän viikon kuluttua tapaturmasta, työntekijän päiväraha määräytyy ns. vuosityöansion perusteella. Päiväraha on vuosityöansion 360. osa, kun päivärahaa maksetaan tapaturmaa seuraavien 28 kalenteripäivän jälkeiseltä ajalta.

Vuosityöansion määräytymisperusteita on useita. Pääsääntöisesti työntekijän vuosityöansio määräytyy sen vakiintuneen ansiotason mukaan, jonka työntekijä olisi vuoden ajanjakson kuluessa todennäköisesti saanut.

Päivärahaa maksetaan enintään vuoden ajan. Jos tapaturmavamma tai ammattitauti aiheuttaa työkyvyttömyyttä vielä vuoden jälkeen, ansionmenetyskorvauksena maksetaan tapaturmaeläkettä.

Tapaturmavakuutuslain mukainen päiväraha on veronalaista korvausta.Jaa