Palovakuutus

Voimassa 1.11.2000 alkaen

    1 Korvattavat vahingot
    2 Korvausrajoitukset
    3 Korotettu omavastuu
    4 Suojeluohjeet

Tapiola sitoutuu näiden palovakuutusehtojen, esinevakuutusten yhteisten ehtojen, vakuutuskirjaan merkittyjen erityisehtojen ja suojeluohjeiden sekä yleisten sopimusehtojen mukaisesti korvaamaan vakuutetulle omaisuudelle aiheutuneen suoranaisen esinevahingon sekä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset.

1 Korvattavat vahingot

1.1 Palo

Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut palo.

Palolla tarkoitetaan irtipäässyttä tulta.

Korvattavaksi palovahingoksi ei katsota sähköilmiön sähkölaitteelle aiheuttamaa vahinkoa. Sähköilmiön aiheuttama vahinko voidaan vakuuttaa sähköilmiövakuutuksella tai rikkovakuutuksella.

Esimerkki

Sähkömoottorin käämit vaurioituivat ylijännitteestä. Vahinkoa ei korvata palovakuutuksesta.

1.2 Noki

Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut tulisijasta tai lämmityslaitteesta äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti lähtenyt noki.

1.3 Räjähdys

Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut räjähdys.

Räjähdyksellä tarkoitetaan kaasun tai höyryn ylipaineesta johtunutta äkillistä mekaanista vahinkoa.

Esimerkki

Puutyötehtaan purusiiloon kulkeutui työstökoneelta kipinä, joka aiheutti pölyräjähdyksen siilossa. Siilo ja puruputkisto vahingoittuivat
räjähdyksessä. Vahinko korvataan palovakuutuksesta.

Korvattavaksi räjähdysvahingoksi ei katsota vahinkoa, jonka on aiheuttanut:

• höyrykattilaan kuuluvan putken räjähtäminen, irtaantuminen, murtuminen tai repeäminen
• keskipakoisvoima, sisäinen jännitys, tiivisteen irtoaminen tai nestepaine
• polttomoottorissa sattunut räjähdys.

Nämä vahingot voidaan vakuuttaa rikkovakuutuksella.

1.4 Ilma-alus

Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut ilma-aluksen tai siitä irronneen esineen putoaminen.

1.5 Sammutuslaitteiston laukeaminen

Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut automaattisen sammutuslaitteiston äkillinen ja ennalta arvaamaton laukeaminen.

1.6 Varkaus, katoaminen tai vahingoittuminen

Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut varkaus, katoaminen tai vahingoittuminen edellä kohdissa 1.1 - 1.5 mainittujen korvattavien vahinkojen yhteydessä.

2 Korvausrajoitukset

2.1 Lämmölle altistuminen

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut esineelle sen vuoksi, että se on asetettu alttiiksi lämmön vaikutukselle.

Esimerkki

Leipomon uunissa olleet leipomotuotteet paloivat ylikuumuudesta.
Leipomotuotteille aiheutunutta vahinkoa ei korvata palovakuutuksesta.

2.2 Räjähteet ja räjäytykset

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut julkisen laitoksen räjähdysaineiden räjähtämisestä tai ammattimaisesta räjäytys- tai louhintatyöstä.

2.3 Ydinvahinko

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut Suomessa tai ulkomailla sattuneesta ydinvastuulain määritelmän mukaisesta ydinvahingosta.

2.4 Lakko

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut lakosta, työnseisauksesta tai muusta sen kaltaisesta syystä.

2.5 Poikkeusolot

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on tapahtunut sodan, kapinan, vallankumouksen tai muun sen kaltaisen yhteiskuntajärjestystä horjuttavan tapahtuman aikana.

3 Korotettu omavastuu

3.1 Tulityöt

Jos vahinko on aiheutunut vakuutuksenottajan tai vakuutuksenottajaan rinnastettavan tekemästä tai teettämästä tulityöstä, vakuutuksenottajan omavastuu on 5 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 2000 euroa tai vakuutuskirjaan merkitty tätä suurempi määrä. Omavastuu on kuitenkin enintään 20 000 euroa tai vakuutuskirjaan merkitty tätä suurempi määrä.

4 Suojeluohjeet

4.1 Tarkoitus ja velvoittavuus

Jäljempänä olevia ja vakuutuskirjaan merkittyjä suojeluohjeita
noudattamalla voidaan ehkäistä vahinkojen syntymistä ja pienentää vahingon määrää.

Jos suojeluohjetta ei noudateta ja noudattamatta jättäminen vaikuttaa vahingon syntyyn tai sen määrään (laajuuteen), korvausta voidaan vakuutussopimuslain mukaan vähentää tai se voidaan evätä. Suojeluohjeet on saatettava myös toimipaikan toiminnasta vastuussa olevien henkilöiden tietoon.

4.2 Atk-tiedot, -tiedostot ja -ohjelmat

Vakuutettujen tietojen, tiedostojen ja ohjelmien varmistamisen
ja säilyttämisen osalta tulee noudattaa seuraavaa:

4.2.1 Käyttöjärjestelmien ja ohjelmien varmistus ja säilytys


Varmuuskopioitavissa olevat ohjelmat on varmistettava säännöllisesti ja alkuperäistuotteita sekä varmistuksia on säilytettävä turvallisesti ja riittävän pitkän ajan niin, että

• käyttöjärjestelmät ja ohjelmat voidaan palauttaa vahingon jälkeen korjattuun tai vaihdettuun laitteeseen toimivaksi kokonaisuudeksi
• toimivuus on palautettavissa vahinkohetkeä edeltävään tasoon ohjelmatuotteiden jälleenhankintojen, varmistusten palautusten ja asennus-/konfigurointitöiden avulla kohtuullisella työmäärällä
• varmistamattomat uudelleen tehtävät muutokset eivät saa olla yhtä kuukautta vanhempia.

Varmistusten turvallinen säilytys tarkoittaa sitä, ettei varmuusarkisto voi tuhoutua samassa vahingossa käyttöarkiston kanssa. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi säilyttämällä varmuusarkistoa eri rakennuksessa.

4.2.2 Tietojen ja tiedostojen varmistus ja säilytys


Varmuuskopioitavissa olevat tiedot ja tiedostot on varmistettava säännöllisesti ja syöttömateriaalia sekä varmistuksia on säilytettävä turvallisesti ja riittävän pitkän ajan niin, että

• tiedot voidaan palauttaa vahinkohetkellä käytössä olleiden ohjelmien kanssa toimivaksi kokonaisuudeksi
• tiedot on palautettavissa vahinkohetkeä edeltävään tasoon varmistusten palautusten ja varmistamattomien tietojen uudelleensyötön avulla kohtuullisella työmäärällä
• kaikki tiedot varmistava ns. täysvarmistus on otettu vähintään kerran viikossa
• varmuusarkistossa on kunakin hetkenä vähintään kahden viimeisen tai kahden viimeistä edellisen kerran täysvarmistukset.

Viimeistä täysvarmistusta voidaan säilyttää käyttöarkistossa laitetiloissa.

Varmistusten turvallinen säilytys tarkoittaa sitä, ettei varmuusarkisto voi tuhoutua samassa vahingossa käyttöarkiston kanssa. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi säilyttämällä varmuusarkistoa eri rakennuksessa.

Syöttömateriaalilla tarkoitetaan lähdeaineistoa (esim. laskut, tilaukset ja skannattavat kuvat), joista menetetyt uudelleen syötettävät tiedot oli muodostettu tai joista ne voidaan muodostaa.